องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.1 สำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 1043 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบจ.เพชรบูรณ์ [ 15 ก.พ. 2565 ]126
2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ young Leaders program (YLP)ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]118
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 17 ม.ค. 2565 ]117
4 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 14 ม.ค. 2565 ]120
5 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติการประชุมสภาท้องถิ่นในหน้าที่และบทบาทของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ถูกต้อง [ 14 ม.ค. 2565 ]122
6 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางและรูปแบบการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทของปรธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ [ 14 ม.ค. 2565 ]120
7 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางและรูปแบบการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทของประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ [ 14 ม.ค. 2565 ]122
8 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]123
9 ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด [ 13 ม.ค. 2565 ]115
10 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2565 ]116
11 การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ [ 13 ม.ค. 2565 ]115
12 การสำรวจตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่นหรือตลาดออนไลน์ ที่กิจกรรมในลักษณะที่เป็นพื้นที่ให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตและแปรรูปพบกับผู้ซื้อโดยตรง โดยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและสามารถยกระดับการพัฒนาได้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 12 ม.ค. 2565 ]118
13 ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตโปร่งใสมหาดไทยใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดใช้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NoGift Policy) [ 12 ม.ค. 2565 ]118
14 ข้อสั่งการจากการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมกราคม 2565) [ 12 ม.ค. 2565 ]117
15 แจ้งผลการประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้่นในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ [ 12 ม.ค. 2565 ]158
16 การเข้าใช้งานระบบทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยบัตรประจำตัวประชาชน [ 12 ม.ค. 2565 ]118
17 ขอซ่อมแซมถนน คสล. แต่ละแยกที่ไม่เชื่อมต่อกัน [ 12 ม.ค. 2565 ]116
18 การติดตามการขับเคลื่อนงานด้านครอบรัว ประจำปี 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว [ 5 ม.ค. 2565 ]113
19 การขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]118
20 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม [ 4 ม.ค. 2565 ]123
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53