องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม 
 
  ชื่อ + นายไฉน   ก้อนทอง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
  โทรศัพท์ +  089-4446462
  อีเมล์ +  


 

 
 
  ชื่อ +

นางอวรรรณ  พานทองคำ

  ตำแหน่ง + รองปลัดอบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  089-4616147
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางอภิสรา  ปวงแก้ว
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  091-8388559
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางกอบแก้ว  กั้วสิทธิ์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  091-8369082
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ + นายปรีชา  เที่ยงเรือง
  ตำแหน่ง + นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  091-8380603
  อีเมล์ +  
   
  ชื่อ + นางพิราพร เสตา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  081-7864761
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ +  นางสาวจิราวรรณ ศิริศุณ
  ตำแหน่ง +  เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  080-5138922
  อีเมล์ +