องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 แจ้งประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแคมเปญ "Refinance กรุงไทยห่วงใยบุคลากรภาครัฐ" [ 13 ส.ค. 2564 ]116
142 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 [ 13 ส.ค. 2564 ]114
143 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงาน [ 13 ส.ค. 2564 ]112
144 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน(เงินเหลือจ่าย) [ 11 ส.ค. 2564 ]113
145 การจัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม งวดที่ 3/2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]114
146 คืนเงินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุของอปท.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]111
147 การขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน [ 9 ส.ค. 2564 ]110
148 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 9 ส.ค. 2564 ]134
149 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามร่วง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ส.ค. 2564 ]114
150 การรายงานข้อมูลหนี้ของอปท.ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง [ 6 ส.ค. 2564 ]113
151 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]110
152 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ฯ [ 6 ส.ค. 2564 ]116
153 ขอให้ดำเนินการแจ้งเทศบาลตำบลและอบต.ส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น [ 6 ส.ค. 2564 ]114
154 หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ส.ค. 2564 ]109
155 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 [ 5 ส.ค. 2564 ]110
156 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ส.ค. 2564 ]112
157 แนวทางและวิธีการในการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 5 ส.ค. 2564 ]110
158 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตาม พ.ร.บ. [ 3 ส.ค. 2564 ]111
159 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบัญชีและการปรับปรุงของอปท.กับหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.ให้เป็นไปตาม ว.1109ฯ [ 22 ก.ค. 2564 ]112
160 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "เจาะลึกเทคนิคการบริหารพัสดุควบคุมพัสดุการจำหน่ายพัสดุฯ [ 22 ก.ค. 2564 ]116
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16