องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐาน [ 9 ก.ย. 2564 ]113
122 ประชุมเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินเหลือจ่าย) [ 8 ก.ย. 2564 ]109
123 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่อบต. [ 7 ก.ย. 2564 ]107
124 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3) [ 7 ก.ย. 2564 ]105
125 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) [ 7 ก.ย. 2564 ]107
126 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ย. 2564 ]108
127 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2564 ]115
128 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.256ฃ34 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ให้แก่อปท. [ 2 ก.ย. 2564 ]130
129 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]127
130 แจ้งผลการอนุมัติวงเงินกู้ [ 30 ส.ค. 2564 ]111
131 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) [ 26 ส.ค. 2564 ]132
132 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2564 ]128
133 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 4 [ 25 ส.ค. 2564 ]108
134 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2564 ]108
135 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้อปท.เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของสำนักงานปปช.ประจำปีจ.เพชรบูรณ์ [ 24 ส.ค. 2564 ]113
136 ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริงของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 ส.ค. 2564 ]134
137 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 2 [ 20 ส.ค. 2564 ]134
138 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเงินกู้ [ 18 ส.ค. 2564 ]111
139 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 16 ส.ค. 2564 ]105
140 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรูวินัยการเงินการคลัง [ 13 ส.ค. 2564 ]110
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16