องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 5 [ 28 ก.ย. 2564 ]106
102 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ย. 2564 ]102
103 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม [ 27 ก.ย. 2564 ]105
104 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2564 ]108
105 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 (ตาม ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำแบบรูปรายการ /TOR/ กำหนดคุณล [ 22 ก.ย. 2564 ]104
106 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 21 ก.ย. 2564 ]104
107 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 21 ก.ย. 2564 ]108
108 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 21 ก.ย. 2564 ]105
109 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 17 ก.ย. 2564 ]108
110 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]109
111 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 15 ก.ย. 2564 ]104
112 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 15 ก.ย. 2564 ]106
113 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 15 ก.ย. 2564 ]110
114 ขอความร่วมมือลงนามหนังสือยืนยันการสอบบัญชีและขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร [ 13 ก.ย. 2564 ]110
115 การยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี [ 13 ก.ย. 2564 ]104
116 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 [ 13 ก.ย. 2564 ]104
117 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รุฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs (ฉบับปรับปรุงใหม่) ฯ [ 13 ก.ย. 2564 ]106
118 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบออนไลน์เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สินทรัพย์และเทคนิควิธี การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินการเพิ่มฐานข้อมูลทรัพย์สิน การแก้ไขฐานข้อมูลทรัพย์สินและการจัดทำงบทรัพย์สินในระบบ e-LAAs พร้อมกรณีศึกษา [ 10 ก.ย. 2564 ]131
119 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือน ก.ค. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]108
120 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบออนไลน์เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สินทรัพย์และเทคนิควิธี การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินการเพิ่มฐานข้อมูลทรัพย์สิน การแก้ไขฐานข้อมูลทรัพย์สินและการจัดทำงบทรัพย์สินในระบบ e-LAAs พร้อมกรณีศึกษา [ 10 ก.ย. 2564 ]107
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16