องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]111
82 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]114
83 ส่งรายชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]108
84 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]118
85 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]117
86 แผนการตรวจสอบการคลังการเงิน การบัญชี และการพัสดุของอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]137
87 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-maeket) เพิ่มเติม [ 7 ต.ค. 2564 ]116
88 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือน ส.ค. 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]136
89 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 [ 7 ต.ค. 2564 ]109
90 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ขั้นตอนและแนวทางจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2565 วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บและแนวทางแก้ไข รวมทั้งมาตรการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการก่อนการยึด อายัด และขายทอดตลาดในทรัพย์สินของผู [ 7 ต.ค. 2564 ]140
91 การดำเนินการตามพรฏ.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]110
92 การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 4 ต.ค. 2564 ]134
93 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]113
94 ส่งรายชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]115
95 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ให้แก่อปท. [ 4 ต.ค. 2564 ]139
96 แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ่งงานตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุ พ.ศ. 2560 ม.109 [ 1 ต.ค. 2564 ]129
97 แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAs) [ 30 ก.ย. 2564 ]114
98 แจ้งกำชับการปฏิบัติงานด้านการบริหารและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ [ 29 ก.ย. 2564 ]116
99 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร"อบรมการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 V.4.01.1) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GLSV.2.2) ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ ZOOM Meeting" [ 29 ก.ย. 2564 ]122
100 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้อปท. งวดที่ 3/2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]110
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16