องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]106
42 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง / ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2564 ]110
43 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบอัตราส่วนผสม งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement in Place Recycling) [ 9 พ.ย. 2564 ]115
44 ขอตวามอนุเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุเพื่อออกแบบอัตราส่วนผสมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและออกแบบ (Prime Coat) [ 9 พ.ย. 2564 ]112
45 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2564 ให้แก่อปท. [ 8 พ.ย. 2564 ]127
46 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้อปท. [ 8 พ.ย. 2564 ]108
47 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเงินกู้ [ 5 พ.ย. 2564 ]109
48 แบบฟอร์มรายงานสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานสังเกตการณ์ [ 5 พ.ย. 2564 ]108
49 คืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]107
50 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2564 ]108
51 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 [ 2 พ.ย. 2564 ]109
52 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง / ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2564 ]106
53 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2564 ]126
54 แจ้งขอสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายประจำปี 2563 มินิบิ๊กซี ดงมูลเหล็ก [ 2 พ.ย. 2564 ]115
55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์และบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพขรบูรณ์ [ 27 ต.ค. 2564 ]107
56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพขรบูรณ์ [ 27 ต.ค. 2564 ]111
57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 27 ต.ค. 2564 ]110
58 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่อปท. [ 27 ต.ค. 2564 ]115
59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวด 9 งบปี 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]108
60 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 26 ต.ค. 2564 ]111
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16