องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินของแผ่นดินของอปท. [ 9 ธ.ค. 2564 ]102
22 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปท. (เทศบาลตำบลและอบต) [ 7 ธ.ค. 2564 ]106
23 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่อปท. [ 3 ธ.ค. 2564 ]111
24 ประชุมเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. [ 30 พ.ย. 2564 ]110
25 การนำส่งเงินรายได้อปท. [ 29 พ.ย. 2564 ]110
26 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม [ 23 พ.ย. 2564 ]109
27 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) [ 22 พ.ย. 2564 ]104
28 แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]110
29 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 19 พ.ย. 2564 ]111
30 คืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]108
31 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 พ.ย. 2564 ]110
32 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 พ.ย. 2564 ]106
33 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 16 พ.ย. 2564 ]107
34 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]110
35 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพากิจที่จัดสรรให้แก่ทบต.และอบต. [ 15 พ.ย. 2564 ]111
36 การนำส่งเงินรายได้อปท. [ 15 พ.ย. 2564 ]108
37 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การคำนวณค่าเสื่อม ราคาทรัพย์สินฯ [ 15 พ.ย. 2564 ]112
38 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 10 พ.ย. 2564 ]110
39 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 10 พ.ย. 2564 ]106
40 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 10 พ.ย. 2564 ]104
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16