องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม"ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 15 ก.พ. 2564 ]109
302 ขอความร่วมมือหักเงิน ณ ที่จ่าย [ 11 ก.พ. 2564 ]106
303 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรอปท.สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP) ขั้นตอนวิธีการจัดทำแผนในระบบ e-GP ขั้นตอนว [ 11 ก.พ. 2564 ]111
304 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิจแผ่นดิน เรื่องการเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2522 [ 10 ก.พ. 2564 ]109
305 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.พ. 2564 ]109
306 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรม [ 9 ก.พ. 2564 ]103
307 แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 8 ก.พ. 2564 ]102
308 การจัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลี้ยม งวดที่ 4/2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]108
309 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2538 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2564 ]102
310 สื่อเกี่ยวกับข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบกองคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]116
311 การตรวจสอบการบันทึกการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 4 ก.พ. 2564 ]108
312 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ และทรัพย์สิน [ 4 ก.พ. 2564 ]110
313 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 4 ก.พ. 2564 ]110
314 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 3 ก.พ. 2564 ]103
315 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 3 ก.พ. 2564 ]106
316 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2564 ]106
317 เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ [ 1 ก.พ. 2564 ]107
318 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2564 ]105
319 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2564 ]104
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16