องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]137
2 ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนนำ้อูนเทศบาลตำบลแร่ [ 12 ม.ค. 2565 ]139
3 แจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระหนี้สินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์ฯแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 5 ม.ค. 2565 ]138
4 แจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระหนี้สินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์ฯแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 5 ม.ค. 2565 ]135
5 แจ้งการยึดอสังหาริมทรัพย์ และขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ [ 5 ม.ค. 2565 ]139
6 แจ้งการยึดอสังหาริมทรัพย์ และขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ [ 5 ม.ค. 2565 ]142
7 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]129
8 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน [ 4 ม.ค. 2565 ]154
9 การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธ.ค. 63 [ 21 ธ.ค. 2564 ]142
10 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองอรัญญิก และเทศบาลตำบลชุมพล [ 21 ธ.ค. 2564 ]152
11 การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับอปท.ที่ไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง [ 16 ธ.ค. 2564 ]144
12 หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดกาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2564 ]132
13 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับม.สงขลานครินทร์ [ 16 ธ.ค. 2564 ]141
14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) [ 16 ธ.ค. 2564 ]165
15 ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 15 ธ.ค. 2564 ]138
16 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุของอปท. โรงเรียนและศพด.สังกัดอปท." [ 14 ธ.ค. 2564 ]161
17 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการให้บริการ [ 13 ธ.ค. 2564 ]129
18 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]134
19 ขอส่งมอบงานซ่อมเพื่อคืนหลักประกันสัญญา [ 9 ธ.ค. 2564 ]139
20 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564 รุ่นที่ 22-23 [ 9 ธ.ค. 2564 ]167
21 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินของแผ่นดินของอปท. [ 9 ธ.ค. 2564 ]111
22 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปท. (เทศบาลตำบลและอบต) [ 7 ธ.ค. 2564 ]114
23 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่อปท. [ 3 ธ.ค. 2564 ]118
24 ประชุมเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. [ 30 พ.ย. 2564 ]116
25 การนำส่งเงินรายได้อปท. [ 29 พ.ย. 2564 ]115
26 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม [ 23 พ.ย. 2564 ]116
27 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) [ 22 พ.ย. 2564 ]111
28 แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]115
29 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 19 พ.ย. 2564 ]116
30 คืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]116
31 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 พ.ย. 2564 ]115
32 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 พ.ย. 2564 ]112
33 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 16 พ.ย. 2564 ]112
34 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]116
35 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพากิจที่จัดสรรให้แก่ทบต.และอบต. [ 15 พ.ย. 2564 ]116
36 การนำส่งเงินรายได้อปท. [ 15 พ.ย. 2564 ]117
37 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การคำนวณค่าเสื่อม ราคาทรัพย์สินฯ [ 15 พ.ย. 2564 ]121
38 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 10 พ.ย. 2564 ]117
39 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 10 พ.ย. 2564 ]113
40 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 10 พ.ย. 2564 ]110
41 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]114
42 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง / ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2564 ]117
43 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบอัตราส่วนผสม งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement in Place Recycling) [ 9 พ.ย. 2564 ]131
44 ขอตวามอนุเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุเพื่อออกแบบอัตราส่วนผสมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและออกแบบ (Prime Coat) [ 9 พ.ย. 2564 ]119
45 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2564 ให้แก่อปท. [ 8 พ.ย. 2564 ]137
46 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้อปท. [ 8 พ.ย. 2564 ]116
47 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเงินกู้ [ 5 พ.ย. 2564 ]117
48 แบบฟอร์มรายงานสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานสังเกตการณ์ [ 5 พ.ย. 2564 ]115
49 คืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]116
50 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2564 ]115
51 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 [ 2 พ.ย. 2564 ]115
52 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง / ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2564 ]115
53 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2564 ]135
54 แจ้งขอสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายประจำปี 2563 มินิบิ๊กซี ดงมูลเหล็ก [ 2 พ.ย. 2564 ]123
55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์และบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพขรบูรณ์ [ 27 ต.ค. 2564 ]115
56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพขรบูรณ์ [ 27 ต.ค. 2564 ]118
57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 27 ต.ค. 2564 ]117
58 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่อปท. [ 27 ต.ค. 2564 ]121
59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวด 9 งบปี 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]115
60 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 26 ต.ค. 2564 ]119
61 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 26 ต.ค. 2564 ]113
62 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านระบบ KTC Corporate Online [ 25 ต.ค. 2564 ]117
63 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 20 ต.ค. 2564 ]115
64 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 20 ต.ค. 2564 ]112
65 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]114
66 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 20 ต.ค. 2564 ]112
67 แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนของอปท.ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 20 ต.ค. 2564 ]137
68 การจัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม งวดที่ 4/2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]121
69 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]115
70 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]111
71 แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]111
72 แจ้งการยึดอสังหาริมทรัพย์และขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]113
73 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 20 ต.ค. 2564 ]114
74 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือน 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]112
75 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2564 ]116
76 ขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ [ 19 ต.ค. 2564 ]114
77 ส่งรายชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]114
78 ส่งรายชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]113
79 ส่งรายชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]113
80 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 [ 12 ต.ค. 2564 ]111
81 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]116
82 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]116
83 ส่งรายชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]112
84 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]119
85 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]120
86 แผนการตรวจสอบการคลังการเงิน การบัญชี และการพัสดุของอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]140
87 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-maeket) เพิ่มเติม [ 7 ต.ค. 2564 ]118
88 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือน ส.ค. 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]138
89 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 [ 7 ต.ค. 2564 ]111
90 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ขั้นตอนและแนวทางจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2565 วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บและแนวทางแก้ไข รวมทั้งมาตรการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการก่อนการยึด อายัด และขายทอดตลาดในทรัพย์สินของผู [ 7 ต.ค. 2564 ]143
91 การดำเนินการตามพรฏ.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]115
92 การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 4 ต.ค. 2564 ]137
93 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]114
94 ส่งรายชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]117
95 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ให้แก่อปท. [ 4 ต.ค. 2564 ]140
96 แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ่งงานตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุ พ.ศ. 2560 ม.109 [ 1 ต.ค. 2564 ]133
97 แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAs) [ 30 ก.ย. 2564 ]117
98 แจ้งกำชับการปฏิบัติงานด้านการบริหารและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ [ 29 ก.ย. 2564 ]119
99 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร"อบรมการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 V.4.01.1) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GLSV.2.2) ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ ZOOM Meeting" [ 29 ก.ย. 2564 ]124
100 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้อปท. งวดที่ 3/2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]113
101 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 5 [ 28 ก.ย. 2564 ]111
102 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ย. 2564 ]108
103 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม [ 27 ก.ย. 2564 ]110
104 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2564 ]114
105 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 (ตาม ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำแบบรูปรายการ /TOR/ กำหนดคุณล [ 22 ก.ย. 2564 ]113
106 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 21 ก.ย. 2564 ]111
107 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 21 ก.ย. 2564 ]114
108 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 21 ก.ย. 2564 ]111
109 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 17 ก.ย. 2564 ]114
110 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]116
111 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 15 ก.ย. 2564 ]112
112 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 15 ก.ย. 2564 ]113
113 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 15 ก.ย. 2564 ]116
114 ขอความร่วมมือลงนามหนังสือยืนยันการสอบบัญชีและขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร [ 13 ก.ย. 2564 ]117
115 การยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี [ 13 ก.ย. 2564 ]109
116 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 [ 13 ก.ย. 2564 ]110
117 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รุฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs (ฉบับปรับปรุงใหม่) ฯ [ 13 ก.ย. 2564 ]111
118 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบออนไลน์เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สินทรัพย์และเทคนิควิธี การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินการเพิ่มฐานข้อมูลทรัพย์สิน การแก้ไขฐานข้อมูลทรัพย์สินและการจัดทำงบทรัพย์สินในระบบ e-LAAs พร้อมกรณีศึกษา [ 10 ก.ย. 2564 ]139
119 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือน ก.ค. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]114
120 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบออนไลน์เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สินทรัพย์และเทคนิควิธี การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินการเพิ่มฐานข้อมูลทรัพย์สิน การแก้ไขฐานข้อมูลทรัพย์สินและการจัดทำงบทรัพย์สินในระบบ e-LAAs พร้อมกรณีศึกษา [ 10 ก.ย. 2564 ]115
121 ขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐาน [ 9 ก.ย. 2564 ]120
122 ประชุมเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินเหลือจ่าย) [ 8 ก.ย. 2564 ]115
123 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่อบต. [ 7 ก.ย. 2564 ]113
124 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3) [ 7 ก.ย. 2564 ]110
125 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) [ 7 ก.ย. 2564 ]112
126 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ย. 2564 ]114
127 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2564 ]123
128 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.256ฃ34 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ให้แก่อปท. [ 2 ก.ย. 2564 ]136
129 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]135
130 แจ้งผลการอนุมัติวงเงินกู้ [ 30 ส.ค. 2564 ]118
131 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) [ 26 ส.ค. 2564 ]141
132 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2564 ]137
133 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 4 [ 25 ส.ค. 2564 ]115
134 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2564 ]114
135 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้อปท.เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของสำนักงานปปช.ประจำปีจ.เพชรบูรณ์ [ 24 ส.ค. 2564 ]120
136 ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริงของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 ส.ค. 2564 ]140
137 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 2 [ 20 ส.ค. 2564 ]141
138 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเงินกู้ [ 18 ส.ค. 2564 ]118
139 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 16 ส.ค. 2564 ]111
140 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรูวินัยการเงินการคลัง [ 13 ส.ค. 2564 ]118
141 แจ้งประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแคมเปญ "Refinance กรุงไทยห่วงใยบุคลากรภาครัฐ" [ 13 ส.ค. 2564 ]117
142 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 [ 13 ส.ค. 2564 ]115
143 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงาน [ 13 ส.ค. 2564 ]113
144 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน(เงินเหลือจ่าย) [ 11 ส.ค. 2564 ]115
145 การจัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม งวดที่ 3/2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]116
146 คืนเงินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุของอปท.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]113
147 การขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน [ 9 ส.ค. 2564 ]111
148 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 9 ส.ค. 2564 ]140
149 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามร่วง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ส.ค. 2564 ]115
150 การรายงานข้อมูลหนี้ของอปท.ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง [ 6 ส.ค. 2564 ]114
151 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]111
152 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ฯ [ 6 ส.ค. 2564 ]117
153 ขอให้ดำเนินการแจ้งเทศบาลตำบลและอบต.ส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น [ 6 ส.ค. 2564 ]115
154 หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ส.ค. 2564 ]110
155 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 [ 5 ส.ค. 2564 ]111
156 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ส.ค. 2564 ]113
157 แนวทางและวิธีการในการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 5 ส.ค. 2564 ]112
158 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตาม พ.ร.บ. [ 3 ส.ค. 2564 ]112
159 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบัญชีและการปรับปรุงของอปท.กับหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.ให้เป็นไปตาม ว.1109ฯ [ 22 ก.ค. 2564 ]113
160 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "เจาะลึกเทคนิคการบริหารพัสดุควบคุมพัสดุการจำหน่ายพัสดุฯ [ 22 ก.ค. 2564 ]117
161 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐจ้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ว 89) การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์การจัดทำแบบรูปรายกสน / TOR/กำหนดคุณลักษณะ ฯ [ 21 ก.ค. 2564 ]113
162 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2564 ]114
163 ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2563 [ 19 ก.ค. 2564 ]113
164 ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]111
165 ถนนภายในหมู่บ้าน ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ [ 16 ก.ค. 2564 ]118
166 การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท. [ 15 ก.ค. 2564 ]116
167 ขอความอนุเคราะห์เสนอผลิตภัณฑ์ด้านการให้บริการ [ 14 ก.ค. 2564 ]110
168 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]116
169 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการขยายเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ก.ค. 2564 ]117
170 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ก.ค. 2564 ]112
171 ขอทราบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างรูปปะติมากรรมและเสาไฟฟ้าแลงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ของอปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 6 ก.ค. 2564 ]115
172 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) [ 5 ก.ค. 2564 ]112
173 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต [ 5 ก.ค. 2564 ]112
174 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้อปท. [ 30 มิ.ย. 2564 ]129
175 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท.ประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2564 ]123
176 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2564 ]114
177 หารรือการยื่นอุทรณ์ภาษีป้ายของบริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 [ 29 มิ.ย. 2564 ]118
178 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุริกจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ให้แก่อปท.) [ 29 มิ.ย. 2564 ]117
179 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุริกจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่อปท.) [ 29 มิ.ย. 2564 ]121
180 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2564 ]112
181 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]112
182 ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 22 มิ.ย. 2564 ]111
183 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 21 มิ.ย. 2564 ]112
184 แจ้งการใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 มิ.ย. 2564 ]112
185 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุของอปท.จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 18 มิ.ย. 2564 ]136
186 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 14 มิ.ย. 2564 ]109
187 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 14 มิ.ย. 2564 ]111
188 แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 14 มิ.ย. 2564 ]114
189 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของอปท. [ 11 มิ.ย. 2564 ]112
190 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 11 มิ.ย. 2564 ]138
191 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]114
192 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้กู้ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]115
193 รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยของ อปท.ปีงบประมาณ 2562 [ 7 มิ.ย. 2564 ]112
194 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) [ 4 มิ.ย. 2564 ]122
195 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 มิ.ย. 2564 ]109
196 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน [ 2 มิ.ย. 2564 ]111
197 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2564 ]114
198 แจ้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ [ 1 มิ.ย. 2564 ]126
199 บริจาคเครื่อง GPS ติดตามรถยนต์สำหรับหน่วยงานราชการ [ 31 พ.ค. 2564 ]122
200 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]113
201 ขอใช้รายการการประชุมประชาคมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2564 ]135
202 การใช้งานระบบ Krungthai Corporate online ของอปท. [ 25 พ.ค. 2564 ]111
203 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ค. 2564 ]116
204 แนวทางการยะระดับธรรมาภิบาลสำหรับอปท. [ 24 พ.ค. 2564 ]115
205 การสำรวจประสิทธิภาพของอปท.ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 21 พ.ค. 2564 ]110
206 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]115
207 ความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันสูงสุด [ 21 พ.ค. 2564 ]111
208 ขอหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 20 พ.ค. 2564 ]113
209 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]112
210 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ [ 20 พ.ค. 2564 ]109
211 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 19 พ.ค. 2564 ]112
212 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ [ 18 พ.ค. 2564 ]116
213 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง [ 18 พ.ค. 2564 ]128
214 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่อปท.(เทศบาลตำบลและอบต.) [ 17 พ.ค. 2564 ]112
215 เลื่อนการจัดโครงการการบริหารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 13 พ.ค. 2564 ]109
216 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]114
217 การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 พ.ค. 2564 ]129
218 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่อปท.(เทศบาลตำบลและอบต.) [ 11 พ.ค. 2564 ]113
219 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.ก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]110
220 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเงินกู้ [ 7 พ.ค. 2564 ]110
221 การจัดสรเงินค่าภาคปิโตรเลียใ งวดที 2/2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]119
222 การโอนเงินมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2564 ]115
223 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการบริหารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 5 พ.ค. 2564 ]164
224 หารือข้อกฎหมายการยกเลิกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวินัย [ 3 พ.ค. 2564 ]112
225 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2564 ]128
226 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]114
227 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 26 เม.ย. 2564 ]131
228 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2564 ]112
229 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุของอปท.จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 23 เม.ย. 2564 ]140
230 ขอหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2564 ]109
231 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) [ 23 เม.ย. 2564 ]117
232 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น [ 22 เม.ย. 2564 ]127
233 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 21 เม.ย. 2564 ]141
234 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) [ 21 เม.ย. 2564 ]115
235 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของอปท.ฯ [ 21 เม.ย. 2564 ]109
236 เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]108
237 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้กู้ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]111
238 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเงินกู้ [ 19 เม.ย. 2564 ]116
239 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 8 เม.ย. 2564 ]114
240 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุของอปท.จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 8 เม.ย. 2564 ]128
241 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 7 เม.ย. 2564 ]110
242 แจ้งมาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ [ 2 เม.ย. 2564 ]109
243 การนำส่งเงิรรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2564 ]115
244 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบกิจการ [ 2 เม.ย. 2564 ]126
245 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบกิจการ [ 2 เม.ย. 2564 ]127
246 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 2 เม.ย. 2564 ]108
247 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ของอปท.ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.และการบันทึกบัญชีของอปท.กับหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.(บัญชีลูก)ด้วยระบบมือโดยใช้โปรแกรม Excel"ด้วยการปฏิบัติ [ 1 เม.ย. 2564 ]123
248 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจาะลึกเทคนิคการควบคุมพัสดุ การจำหน่ายพัสดุวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีการขายทอดตลาด วิธีการจำหน่ายเป็นสูญและตัดจำหน่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อปท. (e-LAAS)รุ่น 1-5 [ 1 เม.ย. 2564 ]119
249 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้อปท. งวดที่ 1/2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]115
250 การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]114
251 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนงวดที่ 2 [ 30 มี.ค. 2564 ]113
252 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]112
253 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2564 ]111
254 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ฑ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2564 ให้อปท. [ 30 มี.ค. 2564 ]115
255 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการฝึกจัดทำข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTax3000 Version 4.0 พร้อมการประเมินคำนวณภาษี และออกรายงาน ภดส.ต่างๆ" [ 30 มี.ค. 2564 ]117
256 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีด้วยโปรแกรม LTax GIS และการใช้แอปพลิเคชันสำรวจข้อมูลภาคสนาม งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน" [ 30 มี.ค. 2564 ]122
257 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เจาะประเด็นเด็ด การบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ปลอดภัย และห่างไกลหน่วยตรวจสอบ [ 30 มี.ค. 2564 ]111
258 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดของอปท.(ศพด., โรงเรียน, โรงรับจำนำ, ขนส่ง, โรงพยาบาล และกิจการอื่น) [ 30 มี.ค. 2564 ]112
259 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "เจาะประเด็น ระเบียบการยืมเงิน การรับเงินผ่านระบบ Bill Payment Code Bill Payment QR Code การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนและบุคคลภายนอกผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามนัยระเบียบเบิกจ่ายฯ การบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร [ 30 มี.ค. 2564 ]133
260 ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม [ 29 มี.ค. 2564 ]113
261 แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอปท.ในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ [ 29 มี.ค. 2564 ]132
262 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 22 มี.ค. 2564 ]113
263 ขอส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ [ 22 มี.ค. 2564 ]136
264 ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค [ 22 มี.ค. 2564 ]113
265 การจัดสรรเงินภาษีกิจเฉพาะให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2564 ]114
266 ติดตามการปฎิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) [ 18 มี.ค. 2564 ]113
267 สรุปข้อมูลการบันทึกการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบข้อมูลกลางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 18 มี.ค. 2564 ]137
268 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของอปท.(ฉ.2) พ.ศ.2563 [ 17 มี.ค. 2564 ]109
269 แนวทางการปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือ การขยายมวลทำการตามสัญญาหรือ ขัอตกลงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการปฎิบัติการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ม.102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย [ 16 มี.ค. 2564 ]112
270 แนวทางการปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือ การขยายมวลทำการตามสัญญาหรือ ขัอตกลงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการปฎิบัติการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ม.102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย [ 16 มี.ค. 2564 ]115
271 แจ้งการใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ให้อปท.ทราบและถือปฏิบัติต่อไป [ 15 มี.ค. 2564 ]145
272 ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]113
273 ส่งคำแนะนำตามมาตรการ 23 วรรคแรก แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [ 11 มี.ค. 2564 ]116
274 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 11 มี.ค. 2564 ]114
275 การเปิดตรวจรายงานการเงิน [ 11 มี.ค. 2564 ]114
276 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]115
277 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 4 มี.ค. 2564 ]112
278 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 4 มี.ค. 2564 ]112
279 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) [ 3 มี.ค. 2564 ]134
280 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) เพื่อรองรับการจัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 20,22-40 [ 3 มี.ค. 2564 ]118
281 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน ก.พ. 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2564 ]134
282 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]114
283 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2564 ]137
284 การตรวจสอบการบันทึกการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 3 มี.ค. 2564 ]112
285 เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 2 มี.ค. 2564 ]110
286 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2564 ]110
287 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 20,22-27 [ 2 มี.ค. 2564 ]116
288 การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]112
289 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับ2) พ.ศ. 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]111
290 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]112
291 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]132
292 แจ้งผลการตรวจสอบของหนังสือรับรองผลงาน [ 23 ก.พ. 2564 ]114
293 ขอนำส่งเช็คค่าภาษีป้าย [ 19 ก.พ. 2564 ]111
294 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2564 ]112
295 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้กู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]129
296 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเรื่อง "รอบรู้ใส่ใจเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่งยืน" [ 16 ก.พ. 2564 ]121
297 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร"ปัญหาและแนวทางปฏิบัติภายหลังจากการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการทบทวนการประเมินที่ผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน ผลของการทบทวนการคัดค้าน การเรียกเก็บเพิ่มเติมเรื่องที่สามารถขยายเวลาได้การคิดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับมาตรการเร่งร [ 15 ก.พ. 2564 ]112
298 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 [ 15 ก.พ. 2564 ]119
299 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่1 - รุ่นที่4 [ 15 ก.พ. 2564 ]120
300 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 [ 15 ก.พ. 2564 ]133
301 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม"ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 15 ก.พ. 2564 ]115
302 ขอความร่วมมือหักเงิน ณ ที่จ่าย [ 11 ก.พ. 2564 ]111
303 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรอปท.สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP) ขั้นตอนวิธีการจัดทำแผนในระบบ e-GP ขั้นตอนว [ 11 ก.พ. 2564 ]120
304 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิจแผ่นดิน เรื่องการเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2522 [ 10 ก.พ. 2564 ]116
305 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.พ. 2564 ]117
306 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรม [ 9 ก.พ. 2564 ]110
307 แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 8 ก.พ. 2564 ]107
308 การจัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลี้ยม งวดที่ 4/2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]114
309 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2538 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2564 ]107
310 สื่อเกี่ยวกับข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบกองคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]123
311 การตรวจสอบการบันทึกการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 4 ก.พ. 2564 ]114
312 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ และทรัพย์สิน [ 4 ก.พ. 2564 ]118
313 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 4 ก.พ. 2564 ]118
314 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 3 ก.พ. 2564 ]109
315 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 3 ก.พ. 2564 ]112
316 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2564 ]114
317 เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ [ 1 ก.พ. 2564 ]114
318 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2564 ]115
319 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2564 ]111