องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน ก.พ. 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2564 ]128
282 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]108
283 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2564 ]129
284 การตรวจสอบการบันทึกการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 3 มี.ค. 2564 ]106
285 เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 2 มี.ค. 2564 ]105
286 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2564 ]105
287 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 20,22-27 [ 2 มี.ค. 2564 ]110
288 การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]105
289 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับ2) พ.ศ. 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]105
290 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]105
291 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]127
292 แจ้งผลการตรวจสอบของหนังสือรับรองผลงาน [ 23 ก.พ. 2564 ]104
293 ขอนำส่งเช็คค่าภาษีป้าย [ 19 ก.พ. 2564 ]106
294 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2564 ]107
295 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้กู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]124
296 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเรื่อง "รอบรู้ใส่ใจเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่งยืน" [ 16 ก.พ. 2564 ]115
297 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร"ปัญหาและแนวทางปฏิบัติภายหลังจากการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการทบทวนการประเมินที่ผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน ผลของการทบทวนการคัดค้าน การเรียกเก็บเพิ่มเติมเรื่องที่สามารถขยายเวลาได้การคิดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับมาตรการเร่งร [ 15 ก.พ. 2564 ]105
298 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 [ 15 ก.พ. 2564 ]114
299 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่1 - รุ่นที่4 [ 15 ก.พ. 2564 ]115
300 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 [ 15 ก.พ. 2564 ]128
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16