องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอปท.ในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ [ 29 มี.ค. 2564 ]125
262 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 22 มี.ค. 2564 ]106
263 ขอส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ [ 22 มี.ค. 2564 ]127
264 ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค [ 22 มี.ค. 2564 ]107
265 การจัดสรรเงินภาษีกิจเฉพาะให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2564 ]106
266 ติดตามการปฎิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) [ 18 มี.ค. 2564 ]107
267 สรุปข้อมูลการบันทึกการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบข้อมูลกลางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 18 มี.ค. 2564 ]131
268 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของอปท.(ฉ.2) พ.ศ.2563 [ 17 มี.ค. 2564 ]104
269 แนวทางการปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือ การขยายมวลทำการตามสัญญาหรือ ขัอตกลงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการปฎิบัติการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ม.102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย [ 16 มี.ค. 2564 ]106
270 แนวทางการปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือ การขยายมวลทำการตามสัญญาหรือ ขัอตกลงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการปฎิบัติการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ม.102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย [ 16 มี.ค. 2564 ]109
271 แจ้งการใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ให้อปท.ทราบและถือปฏิบัติต่อไป [ 15 มี.ค. 2564 ]137
272 ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]108
273 ส่งคำแนะนำตามมาตรการ 23 วรรคแรก แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [ 11 มี.ค. 2564 ]110
274 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 11 มี.ค. 2564 ]107
275 การเปิดตรวจรายงานการเงิน [ 11 มี.ค. 2564 ]108
276 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]106
277 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 4 มี.ค. 2564 ]106
278 ส่งผลทดสอบวัสดุ [ 4 มี.ค. 2564 ]105
279 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) [ 3 มี.ค. 2564 ]122
280 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) เพื่อรองรับการจัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 20,22-40 [ 3 มี.ค. 2564 ]112
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16