องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 7 เม.ย. 2564 ]108
242 แจ้งมาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ [ 2 เม.ย. 2564 ]107
243 การนำส่งเงิรรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2564 ]113
244 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบกิจการ [ 2 เม.ย. 2564 ]121
245 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบกิจการ [ 2 เม.ย. 2564 ]124
246 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 2 เม.ย. 2564 ]107
247 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ของอปท.ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.และการบันทึกบัญชีของอปท.กับหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.(บัญชีลูก)ด้วยระบบมือโดยใช้โปรแกรม Excel"ด้วยการปฏิบัติ [ 1 เม.ย. 2564 ]120
248 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจาะลึกเทคนิคการควบคุมพัสดุ การจำหน่ายพัสดุวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีการขายทอดตลาด วิธีการจำหน่ายเป็นสูญและตัดจำหน่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อปท. (e-LAAS)รุ่น 1-5 [ 1 เม.ย. 2564 ]118
249 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้อปท. งวดที่ 1/2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]112
250 การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]111
251 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนงวดที่ 2 [ 30 มี.ค. 2564 ]110
252 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]110
253 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2564 ]109
254 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ฑ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2564 ให้อปท. [ 30 มี.ค. 2564 ]113
255 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการฝึกจัดทำข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTax3000 Version 4.0 พร้อมการประเมินคำนวณภาษี และออกรายงาน ภดส.ต่างๆ" [ 30 มี.ค. 2564 ]115
256 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีด้วยโปรแกรม LTax GIS และการใช้แอปพลิเคชันสำรวจข้อมูลภาคสนาม งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน" [ 30 มี.ค. 2564 ]119
257 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เจาะประเด็นเด็ด การบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ปลอดภัย และห่างไกลหน่วยตรวจสอบ [ 30 มี.ค. 2564 ]110
258 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดของอปท.(ศพด., โรงเรียน, โรงรับจำนำ, ขนส่ง, โรงพยาบาล และกิจการอื่น) [ 30 มี.ค. 2564 ]109
259 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "เจาะประเด็น ระเบียบการยืมเงิน การรับเงินผ่านระบบ Bill Payment Code Bill Payment QR Code การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนและบุคคลภายนอกผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามนัยระเบียบเบิกจ่ายฯ การบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร [ 30 มี.ค. 2564 ]130
260 ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม [ 29 มี.ค. 2564 ]111
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16