องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 การจัดสรเงินค่าภาคปิโตรเลียใ งวดที 2/2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]112
222 การโอนเงินมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2564 ]108
223 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการบริหารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 5 พ.ค. 2564 ]156
224 หารือข้อกฎหมายการยกเลิกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวินัย [ 3 พ.ค. 2564 ]104
225 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2564 ]122
226 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]107
227 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 26 เม.ย. 2564 ]124
228 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2564 ]105
229 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุของอปท.จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 23 เม.ย. 2564 ]135
230 ขอหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2564 ]103
231 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) [ 23 เม.ย. 2564 ]110
232 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น [ 22 เม.ย. 2564 ]122
233 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 21 เม.ย. 2564 ]134
234 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) [ 21 เม.ย. 2564 ]108
235 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของอปท.ฯ [ 21 เม.ย. 2564 ]102
236 เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]103
237 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้กู้ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]104
238 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเงินกู้ [ 19 เม.ย. 2564 ]110
239 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 8 เม.ย. 2564 ]106
240 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุของอปท.จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 8 เม.ย. 2564 ]121
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16