องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ขอใช้รายการการประชุมประชาคมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2564 ]129
202 การใช้งานระบบ Krungthai Corporate online ของอปท. [ 25 พ.ค. 2564 ]105
203 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ค. 2564 ]109
204 แนวทางการยะระดับธรรมาภิบาลสำหรับอปท. [ 24 พ.ค. 2564 ]109
205 การสำรวจประสิทธิภาพของอปท.ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 21 พ.ค. 2564 ]104
206 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]109
207 ความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันสูงสุด [ 21 พ.ค. 2564 ]105
208 ขอหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 20 พ.ค. 2564 ]108
209 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]104
210 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ [ 20 พ.ค. 2564 ]104
211 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 19 พ.ค. 2564 ]107
212 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ [ 18 พ.ค. 2564 ]107
213 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง [ 18 พ.ค. 2564 ]122
214 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่อปท.(เทศบาลตำบลและอบต.) [ 17 พ.ค. 2564 ]106
215 เลื่อนการจัดโครงการการบริหารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 13 พ.ค. 2564 ]101
216 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้เงินกู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]106
217 การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 พ.ค. 2564 ]121
218 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่อปท.(เทศบาลตำบลและอบต.) [ 11 พ.ค. 2564 ]107
219 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.ก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]104
220 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเงินกู้ [ 7 พ.ค. 2564 ]104
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16