องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]110
182 ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 22 มิ.ย. 2564 ]110
183 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ [ 21 มิ.ย. 2564 ]110
184 แจ้งการใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 มิ.ย. 2564 ]111
185 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุของอปท.จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 18 มิ.ย. 2564 ]133
186 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 14 มิ.ย. 2564 ]108
187 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 14 มิ.ย. 2564 ]110
188 แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 14 มิ.ย. 2564 ]109
189 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของอปท. [ 11 มิ.ย. 2564 ]111
190 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 11 มิ.ย. 2564 ]136
191 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]112
192 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้กู้ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]114
193 รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยของ อปท.ปีงบประมาณ 2562 [ 7 มิ.ย. 2564 ]108
194 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) [ 4 มิ.ย. 2564 ]121
195 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 มิ.ย. 2564 ]106
196 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน [ 2 มิ.ย. 2564 ]108
197 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2564 ]111
198 แจ้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ [ 1 มิ.ย. 2564 ]124
199 บริจาคเครื่อง GPS ติดตามรถยนต์สำหรับหน่วยงานราชการ [ 31 พ.ค. 2564 ]120
200 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]112
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16