องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.2 กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]130
2 ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนนำ้อูนเทศบาลตำบลแร่ [ 12 ม.ค. 2565 ]131
3 แจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระหนี้สินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์ฯแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 5 ม.ค. 2565 ]131
4 แจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระหนี้สินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์ฯแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 5 ม.ค. 2565 ]129
5 แจ้งการยึดอสังหาริมทรัพย์ และขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ [ 5 ม.ค. 2565 ]133
6 แจ้งการยึดอสังหาริมทรัพย์ และขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ [ 5 ม.ค. 2565 ]135
7 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]126
8 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน [ 4 ม.ค. 2565 ]147
9 การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธ.ค. 63 [ 21 ธ.ค. 2564 ]134
10 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองอรัญญิก และเทศบาลตำบลชุมพล [ 21 ธ.ค. 2564 ]146
11 การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับอปท.ที่ไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง [ 16 ธ.ค. 2564 ]130
12 หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดกาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2564 ]127
13 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับม.สงขลานครินทร์ [ 16 ธ.ค. 2564 ]133
14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) [ 16 ธ.ค. 2564 ]163
15 ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 15 ธ.ค. 2564 ]133
16 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุของอปท. โรงเรียนและศพด.สังกัดอปท." [ 14 ธ.ค. 2564 ]153
17 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการให้บริการ [ 13 ธ.ค. 2564 ]124
18 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]131
19 ขอส่งมอบงานซ่อมเพื่อคืนหลักประกันสัญญา [ 9 ธ.ค. 2564 ]132
20 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564 รุ่นที่ 22-23 [ 9 ธ.ค. 2564 ]163
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16