องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 5 ม.ค. 2565 ]33
22 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]32
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]32
24 ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ใสสะอาด" [ 1 พ.ย. 2564 ]105
25 ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ใสสะอาด [ 1 พ.ย. 2564 ]96
26 ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง [ 25 ต.ค. 2564 ]164
27 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เป็นหน่วยงานที่มีผลงานระดับ AA [ 12 ต.ค. 2564 ]109
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 ต.ค. 2564 ]122
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 ต.ค. 2564 ]107
30 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]102
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 ต.ค. 2564 ]103
32 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก *** เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 - ถึง- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ [ 30 ก.ย. 2564 ]103
33 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2564 ]111
34 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 12/2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]130
35 การรับฟังความเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 [ 24 ส.ค. 2564 ]113
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) ตำบลดงมูลเหล็ก (ศูนย์พักคอยตำบลดงมูลเหล็ก)และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ [ 20 ก.ค. 2564 ]108
37 เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 25 มิ.ย. 2564 ]132
38 สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนทุกท่านรวมพลัง ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 25 มิ.ย. 2564 ]134
39 ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 16 มิ.ย. 2564 ]137
40 แผนพับประชาสัมพันธ์ "วิธีเอาตัวรอดจาก อุทกภัย" แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเตรียมการรับมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 10 มิ.ย. 2564 ]146
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9