องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อตกลง การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 7 ต.ค. 2562 ]38
2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 7 ต.ค. 2562 ]33
3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่าง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 พ.ย. 2561 ]32
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 18 ส.ค. 2558 ]32
5 บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก กับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ [ 15 ม.ค. 2558 ]34
6 เอกสารลงนามความร่วมมือและแผนปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน [ 10 ก.ย. 2557 ]27
7 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในด้านการฝึกวิชาชีพและด้านการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ระหว่าง เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 10 ก.ย. 2557 ]29
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายรวมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนและพัฒนา นวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน [ 7 ก.ย. 2557 ]32
9 ข้อตกลงดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 ส.ค. 2557 ]36
10 สัญญาการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตปฏิบัติงาน [ 17 พ.ค. 2557 ]32