องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.2 กองคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 7 เม.ย. 2564 ]0
2 แจ้งมาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ [ 2 เม.ย. 2564 ]4
3 การนำส่งเงิรรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2564 ]4
4 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบกิจการ [ 2 เม.ย. 2564 ]3
5 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบกิจการ [ 2 เม.ย. 2564 ]3
6 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 2 เม.ย. 2564 ]0
7 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ของอปท.ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.และการบันทึกบัญชีของอปท.กับหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.(บัญชีลูก)ด้วยระบบมือโดยใช้โปรแกรม Excel"ด้วยการปฏิบัติ [ 1 เม.ย. 2564 ]4
8 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจาะลึกเทคนิคการควบคุมพัสดุ การจำหน่ายพัสดุวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีการขายทอดตลาด วิธีการจำหน่ายเป็นสูญและตัดจำหน่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อปท. (e-LAAS)รุ่น 1-5 [ 1 เม.ย. 2564 ]4
9 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้อปท. งวดที่ 1/2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]4
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8