องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อแนะนำสำหรับผู้มาติดต่อ ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ดงมูลเหล็ก [ 9 มิ.ย. 2566 ]139
2 คู่มือสำหรับประชาชน การขุดดินและถมดิน [ 9 มิ.ย. 2566 ]124
3 ึคู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 9 มิ.ย. 2566 ]127
4 คู่มือสำหรับประชาชนงานบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 9 มิ.ย. 2566 ]26
5 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 มิ.ย. 2566 ]27
6 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 9 มิ.ย. 2566 ]24
7 คู่มือ เอกสารแนะนำ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย [ 5 ม.ค. 2566 ]127
8 คู่มือสำหรับประชาชน การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน [ 5 ม.ค. 2566 ]123
9 คู่มือโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด [ 5 ม.ค. 2566 ]34
10 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 5 ม.ค. 2566 ]39
11 คู่มือ การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม [ 11 ม.ค. 2565 ]121
12 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 10 ม.ค. 2565 ]120
13 คู่มือ การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2565 ]118
14 คู่มือ การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วเคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 10 ม.ค. 2565 ]136
15 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 7 ม.ค. 2564 ]116
16 คู่มือสำหรับประชาชน การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 5 ม.ค. 2564 ]121
17 คู่มือสำหรับประชาชน ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 1 ม.ค. 2564 ]119
18 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ม.ค. 2564 ]122