องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ึคู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 8 ม.ค. 2564 ]88
2 คู่มือบริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมูลเหล็ก [ 7 ม.ค. 2564 ]86
3 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 7 ม.ค. 2564 ]85
4 คู่มือประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม [ 6 ม.ค. 2564 ]101
5 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศาของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2564 ]85
6 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศาของทายาท (กรณีลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 6 ม.ค. 2564 ]86
7 คู่มือสำหรับประชาชน การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 5 ม.ค. 2564 ]85
8 คู่มือสำหรับประชาชน การขุดดินและถมดิน [ 1 ม.ค. 2564 ]85
9 คู่มือสำหรับประชาชน ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 1 ม.ค. 2564 ]85
10 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ม.ค. 2564 ]85
11 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 มี.ค. 2562 ]87
12 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 23 มิ.ย. 2559 ]88
13 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 20 มิ.ย. 2559 ]88
14 คู่มือสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง ศูนย์พฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 20 มิ.ย. 2559 ]87
15 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 16 มิ.ย. 2559 ]87
16 คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีที่ดินและโรงเรือน [ 9 ก.พ. 2559 ]88
17 คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 9 ก.พ. 2559 ]87
18 คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บป้าย [ 9 ก.พ. 2559 ]87