องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.5 กองสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 330 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการ Big Cleaning Day จุดพักคอย Community Isolation (CI ) ประจำตำบล [ 14 ม.ค. 2565 ]170
2 ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด 19 [ 14 ม.ค. 2565 ]155
3 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]149
4 ข้อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [ 12 ม.ค. 2565 ]143
5 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศบาลปีใหม่ [ 12 ม.ค. 2565 ]141
6 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ [ 4 ม.ค. 2565 ]149
7 ข้อกำหนดออกตามความใน ม.9 แห่งพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 48 (ฉ.40) วันที่ 12 ธ.ค. 64 [ 21 ธ.ค. 2564 ]149
8 ส่งประกาศ กท.สธ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ฯ [ 21 ธ.ค. 2564 ]147
9 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) และขอเชิญประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)ฯ [ 21 ธ.ค. 2564 ]145
10 ข้อกำหนดออกตามความใน ม.9 แห่งพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 48 (ฉ.40) วันที่ 12 ธ.ค. 64 [ 20 ธ.ค. 2564 ]145
11 ขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่ประชุมห่างไกลให้กับผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน [ 20 ธ.ค. 2564 ]157
12 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 16 ธ.ค. 2564 ]158
13 การฝึกอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพ อปท.ในการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 15 ธ.ค. 2564 ]143
14 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดแบบคำขอใบอนุญาตและแบบหนังสืออื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]143
15 ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก [ 14 ธ.ค. 2564 ]142
16 ประกาศของนายกรมต.โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 [ 14 ธ.ค. 2564 ]149
17 แจ้งค่าสนับสนุนกิจการกำจัดขยะ [ 13 ธ.ค. 2564 ]167
18 แจ้งสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการกำกับแนวทางการกำกับดูแลอาหาที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชากัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) ที่จำหน่ายโดยเครื่องขายอาหารอัตโนมัติ [ 13 ธ.ค. 2564 ]166
19 ส่งสรุปรายงานโรคติดต่อประจำเดือน [ 13 ธ.ค. 2564 ]142
20 การใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ [ 13 ธ.ค. 2564 ]157
21 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) และคำสั่งศบค.ที่ 21/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]110
22 กฎหมายลำดับรองภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 9 ธ.ค. 2564 ]108
23 ขอสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 9 ธ.ค. 2564 ]112
24 ส่งประกวดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการการควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จในสถานที่จำหน่ายอาหารพ.ศ.2564 และคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องแนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานอธิบดีกรมอนามัยในการควบคุมป้องกันความเสี [ 9 ธ.ค. 2564 ]113
25 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและตระหนักรู้ด้านการใช้ยา [ 9 ธ.ค. 2564 ]112
26 ขอความร่วมมืือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี [ 9 ธ.ค. 2564 ]109
27 ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี [ 3 ธ.ค. 2564 ]110
28 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยมเรียนรู้เรื่อง "อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างอื่นแหตุผลฎ และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]118
29 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 30 พ.ย. 2564 ]113
30 การอบรมออนไลน์ชี้แจงการใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 พ.ย. 2564 ]114
31 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรมต. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 24 พ.ย. 2564 ]118
32 การอบรมออนไลน์ชี้แจงการใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 พ.ย. 2564 ]111
33 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 23 พ.ย. 2564 ]115
34 น้ำเสียไหลลงในพื้นที่บ้าน [ 22 พ.ย. 2564 ]114
35 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) และคำสั่งศบค.ที่ 21/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]115
36 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครัง้ที่ 18/2564 วันที่ 12/11/2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]123
37 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 17 /2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]116
38 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการงบกองทุนและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพแก่ชุมชนแก่อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [ 17 พ.ย. 2564 ]111
39 การใช้พื้นที่ทำการอปท.สำหรับติดตั้งแุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Eavironmental Open Data) [ 17 พ.ย. 2564 ]132
40 การใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน Jitasa.care เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์ โควิด 19 [ 17 พ.ย. 2564 ]115
41 สรุปแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ในการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 16 พ.ย. 2564 ]129
42 ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเทน้ำทิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ [ 15 พ.ย. 2564 ]127
43 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 16/2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]130
44 ขอถังขยะและการกำจัดขยะมูลฝอย [ 10 พ.ย. 2564 ]130
45 ส่งสรุปรายงานโรคติดต่อประจำเดือน [ 9 พ.ย. 2564 ]127
46 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ปีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]136
47 แบบรายงานการดำเนินการของอปท.ใรการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 8 พ.ย. 2564 ]131
48 ขอถังขยะและการกำจัดขยะมูลฝอย [ 8 พ.ย. 2564 ]126
49 แจ้งค่าสนับสนุนกิจการกำจัดขยะ [ 8 พ.ย. 2564 ]128
50 ขอเชิญประชุม [ 8 พ.ย. 2564 ]123
51 กฎหมายระดับอนุบัญยัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]128
52 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์อปท. เข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมกำกับการประกอบของสถานที่ประกอบการด้านอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไลน์ Video Conference : Cisco Webex [ 5 พ.ย. 2564 ]135
53 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมชุดตรวจคัดเกรด ATK [ 4 พ.ย. 2564 ]124
54 ขอส่งแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ [ 4 พ.ย. 2564 ]125
55 การถอดบทเรียนการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดโควิด 19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในอนาคต [ 4 พ.ย. 2564 ]128
56 ขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเพื่อการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอย [ 4 พ.ย. 2564 ]127
57 การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดาของโรค (COVID-19) [ 3 พ.ย. 2564 ]137
58 ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และเลือกกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ 3 พ.ย. 2564 ]129
59 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก และเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย [ 3 พ.ย. 2564 ]136
60 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในถุานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]129
61 มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) [ 3 พ.ย. 2564 ]131
62 การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID - 19 [ 3 พ.ย. 2564 ]126
63 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย รอบที่ 1 ปี 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]132
64 ซักซ้อมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ปีงบประมาณ 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]133
65 การเฝ้าระวีงการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคโควิด - 19 [ 27 ต.ค. 2564 ]134
66 กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]133
67 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลตามมาตรการลองและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]130
68 การเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ [ 26 ต.ค. 2564 ]128
69 ข้อสั่งการศบค.-19 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]126
70 ถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายปกครองต่อแผนการเปิดประเทศ [ 25 ต.ค. 2564 ]129
71 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]129
72 ข้อสั่งการศบค.-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]127
73 เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 19 ต.ค. 2564 ]126
74 การติดตามและประเมิรผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 19 ต.ค. 2564 ]129
75 ประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]127
76 สรุปผลการประชุมศบค.-19ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล [ 15 ต.ค. 2564 ]146
77 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเทศกาลกินเจ [ 15 ต.ค. 2564 ]125
78 การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) [ 12 ต.ค. 2564 ]127
79 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม [ 12 ต.ค. 2564 ]131
80 ข้อสั่งการศบค. เมื่อวันที่ 11,12,15และ 20กันยายน 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]138
81 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 15/2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]124
82 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในม.9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.15) [ 11 ต.ค. 2564 ]122
83 กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องก่อนออกใบอนุญาต พ.ศ.2561 [ 8 ต.ค. 2564 ]145
84 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ [ 8 ต.ค. 2564 ]157
85 แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค Covid-19) แบบตรวจหาเอนติเจินด้วยตนเอง (Covid-19 Antigen test self - test) [ 8 ต.ค. 2564 ]147
86 ผลการคัดเลือกอปท.ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ [ 7 ต.ค. 2564 ]130
87 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]135
88 นายกฯโดยความเห็นชอบของมติคณะรมต. ออกประกาศลงวันที่ 28/9/64 จำนวน 4 ฉบับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29/9/64 [ 6 ต.ค. 2564 ]125
89 การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อของอทป.ในระยะเร่งด่วน [ 4 ต.ค. 2564 ]137
90 ขอความร่วมมือควบคุม กำกับดูแลการดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด [ 1 ต.ค. 2564 ]124
91 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 30 ก.ย. 2564 ]145
92 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ครั้งที่14/2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]131
93 พิธีลงนามประชาสัมพันธ์ความร่วมมือการบูรณาการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนและการดำเนินของอผท. ฯ [ 28 ก.ย. 2564 ]128
94 คำแนะนำในการจัดการศพที่เสียชีวิตจาดดารติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19 inflection) [ 27 ก.ย. 2564 ]128
95 ข้อมูลสาธารณูปโภค [ 22 ก.ย. 2564 ]126
96 แจ้งค่าสนับสนุนกิจการกำจัดขยะ [ 21 ก.ย. 2564 ]132
97 การดำเนินการตามมาตรา 80 แห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [ 21 ก.ย. 2564 ]154
98 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ งวดที่ 2 [ 20 ก.ย. 2564 ]125
99 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู่การสร้างเสริมสุขภาพ [ 20 ก.ย. 2564 ]126
100 แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการกิจการ [ 16 ก.ย. 2564 ]132
101 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม "วันป้องกันโรคเรบีส์(พิษสุนัขบ้า)โลก พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]124
102 ขออนุญาตคืนพื้นที่ในการใช้สถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม [ 15 ก.ย. 2564 ]109
103 อนุมัติปรับปรุงรายชื่อศูนย์พักคอย (Community Isolation) [ 15 ก.ย. 2564 ]107
104 สรุปผลการประชุมศบค.-19 วันที่ 29,31 ส.ค. และ 1 ก.ย. 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]125
105 ประชาสัมพันธ์การใช้ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 14 ก.ย. 2564 ]152
106 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]116
107 สรุปผลการประชุมศบค.-19ครั้งที่ 13/2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]115
108 สรุปผลการประชุมศบค.-19 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23,25,26 และ 28 สิงหาคม 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]112
109 แจ้งค่าสนับสนุนกิจการกำจัดขยะ [ 9 ก.ย. 2564 ]110
110 ข้อสั่งการศบค. เมื่อวันที่ 5,6,7,8,11,13,14,15,16 และ 18 สิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]108
111 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน" และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ [ 7 ก.ย. 2564 ]117
112 ส่งสรุปผลรายงานโรคติดต่อประจำเดือน [ 7 ก.ย. 2564 ]134
113 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "การศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและแนวทางการบูรณาการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของอปท." [ 7 ก.ย. 2564 ]132
114 การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอปท.ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ [ 3 ก.ย. 2564 ]133
115 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 [ 2 ก.ย. 2564 ]111
116 ขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 [ 2 ก.ย. 2564 ]111
117 การจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565 (แก้ไข) [ 1 ก.ย. 2564 ]110
118 ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) [ 1 ก.ย. 2564 ]2662
119 ขอส่องข้อมูลการใช้งานการบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 [ 1 ก.ย. 2564 ]117
120 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 ส.ค. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]127
121 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผุ้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขลักษณะเดียวกัน [ 26 ส.ค. 2564 ]109
122 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 25 ส.ค. 2564 ]121
123 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 11/2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]117
124 สรุปผลการประชุมหารือการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 24 ส.ค. 2564 ]112
125 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 23 ส.ค. 2564 ]114
126 ขอแจ้งแผนการเรียนรู้เก็บขนและส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการประจำปีวย 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]116
127 การขยายระยะเวลายกเว้นโทษทางอาญาตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิ.ย.2562 [ 18 ส.ค. 2564 ]113
128 อนุมัติจัดตั้งศูนย์พักคอย (community Isolation) [ 18 ส.ค. 2564 ]112
129 ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) [ 18 ส.ค. 2564 ]111
130 ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอบจ.เพชรบูรณ์ [ 13 ส.ค. 2564 ]111
131 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎฟมายและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 [ 11 ส.ค. 2564 ]113
132 แจ้งค่าสนับสนุนกิจการกำจัดขยะ [ 11 ส.ค. 2564 ]116
133 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (vaccine information and management system) [ 11 ส.ค. 2564 ]114
134 ข้อสั่งการจากการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัส 2019 (โควิด-19) เมื่อวันเสาร์ที่24 กรกฎาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]113
135 การจัดสรรเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ปีงบประมาณ 2565 [ 9 ส.ค. 2564 ]114
136 การใช้พื้นที่ทำการอบต.สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Enuironmental Open Data) [ 6 ส.ค. 2564 ]108
137 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 6 ส.ค. 2564 ]113
138 ส่งสรุปรายงานโรคติดต่อประจำเดือน [ 6 ส.ค. 2564 ]110
139 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 ส.ค. 2564 และคำสั่ง ศบค.ที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]112
140 ประกาศของนายกรมต.โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]109
141 การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในด่านชุมชนของอปท. [ 3 ส.ค. 2564 ]127
142 มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส2019 เพิ่มเติม [ 3 ส.ค. 2564 ]127
143 ซักซ้อมการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 2 ส.ค. 2564 ]127
144 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์อปท.ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิดในระบบ Thai Stop Covid Plus [ 2 ส.ค. 2564 ]124
145 มอบหมายภารกิจให้อปท.ในการป้องกันและควบคุมโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีจัดตั้งศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community solation และ Home Isolation) [ 30 ก.ค. 2564 ]129
146 ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข [ 30 ก.ค. 2564 ]128
147 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) และคำสั่ง ศบค. ที่ 10/2564 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]130
148 โครงการสนองพระราชปณิธารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปลูกสมุนไพร "ฟ้าทะลายโจร" เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ฯ [ 22 ก.ค. 2564 ]129
149 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะมูลฟอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า อบจ.เพชรบูรณ์ [ 21 ก.ค. 2564 ]126
150 ขอแจ้งแนวทางการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร [ 20 ก.ค. 2564 ]124
151 ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563) [ 20 ก.ค. 2564 ]129
152 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) และคำสั่ง ศบค. ที่ 9/2564 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]130
153 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ล้านต้น สืบสาน รักษา ต่อยอด 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย" [ 13 ก.ค. 2564 ]128
154 ขอเชิญประชุมหารือการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร [ 12 ก.ค. 2564 ]126
155 สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในปีงบประมาณ 2565 [ 12 ก.ค. 2564 ]125
156 การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตลาด [ 9 ก.ค. 2564 ]127
157 ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 9 ก.ค. 2564 ]126
158 ขอเชิญประชุมหารือการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร [ 9 ก.ค. 2564 ]122
159 ส่งสรุปรายงานโรคติดต่อประจำเดือน [ 9 ก.ค. 2564 ]127
160 แจ้งค่าสนับสนุนกิจการกำจัดขยะ [ 9 ก.ค. 2564 ]130
161 การดำเนินการตามมาข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 8 ก.ค. 2564 ]113
162 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ก.ค. 2564 ]109
163 ขอความร่วมมือในการสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั่วไป [ 7 ก.ค. 2564 ]112
164 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบบูรณาการร่วมกับ อปท. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ (video coferrence) ครั้งที่ 4 [ 7 ก.ค. 2564 ]116
165 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) และคำสั่งศบค. 19 (ที่7/2564) เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่11)) [ 7 ก.ค. 2564 ]117
166 การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ [ 6 ก.ค. 2564 ]111
167 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]114
168 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและค่าใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)วิด-19) [ 5 ก.ค. 2564 ]115
169 ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวปฏิบัติการการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 [ 5 ก.ค. 2564 ]111
170 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องใน 4 กรกฏาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]110
171 หลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า [ 5 ก.ค. 2564 ]114
172 ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัย (พัตวา) จุฬาราชมนตรีเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องดันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 1 ก.ค. 2564 ]116
173 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ประกาศลงวันที่ 26 มิ.ย. 2564 และคำสั่งศบค.ที่ 6/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 26 [ 1 ก.ค. 2564 ]114
174 การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) [ 29 มิ.ย. 2564 ]115
175 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจการกระจายอำนาจให้แก่อปท.จังหวัดเพชรบูรณ์ปีงบประมาณ 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]114
176 ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิตสะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง [ 29 มิ.ย. 2564 ]119
177 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่อปท. จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]114
178 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพื่อปริมาณน้ำต้นทุน เขื่อลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มิ.ย. 2564 ]116
179 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่อปท. จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]114
180 ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิตสะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง [ 28 มิ.ย. 2564 ]112
181 ติดตามผลการขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 28 มิ.ย. 2564 ]129
182 รายงานแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 [ 25 มิ.ย. 2564 ]124
183 แจ้งการเลี้ยงสุกร [ 25 มิ.ย. 2564 ]129
184 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) [ 25 มิ.ย. 2564 ]126
185 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย [ 25 มิ.ย. 2564 ]126
186 รายงานข้อมูลการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 [ 24 มิ.ย. 2564 ]126
187 ขอประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังตมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมกันการระงับข้อพิพาท เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน [ 24 มิ.ย. 2564 ]125
188 ร่างข้อบัญญัติ อบต.ดงมูลเหล็ก เรื่องการเก็บขน และการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]136
189 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการ [ 22 มิ.ย. 2564 ]129
190 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อให้บริการประชาชนของอทป [ 22 มิ.ย. 2564 ]126
191 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานอปท.เข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พ.ท.สีเขียว) ของอปท.ผ่านจระบบออนไลน์ [ 22 มิ.ย. 2564 ]128
192 ขอร้องเรียนฟาร์มสุกร (พลวัตฟาร์ม) หมู่ที่ 10 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 22 มิ.ย. 2564 ]139
193 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 18 มิ.ย. 2564 ]120
194 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีระบาดของโรคสลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) [ 17 มิ.ย. 2564 ]123
195 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อให้บริการประชาชนของอทป. [ 16 มิ.ย. 2564 ]124
196 ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด "เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน (รูปแบบออนไลน์)" [ 16 มิ.ย. 2564 ]127
197 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]136
198 รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของอปท. [ 15 มิ.ย. 2564 ]126
199 ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]130
200 มอบหมายภารกิจให้อปท.ในการป้องกันและควบคุมโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 10 มิ.ย. 2564 ]126
201 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า อบจ.เพชรบูรณ์ [ 10 มิ.ย. 2564 ]140
202 แจ้งค่าสนับสนุนกิจการกำจัดขยะ [ 8 มิ.ย. 2564 ]127
203 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 มิ.ย. 2564 ]122
204 ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี พ.ศ. 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]125
205 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 มิ.ย. 2564 ]130
206 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ [ 8 มิ.ย. 2564 ]133
207 ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกอบจ.เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 8 มิ.ย. 2564 ]128
208 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 7 มิ.ย. 2564 ]132
209 ส่งสรุปรายงานโรคติดต่อประจำเดือน [ 4 มิ.ย. 2564 ]132
210 ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]127
211 ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 2 มิ.ย. 2564 ]134
212 กำชับการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต [ 2 มิ.ย. 2564 ]131
213 ขอส่งเอกสารทางวิชาการและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 1 มิ.ย. 2564 ]150
214 การควบคุมและป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านการตรวจและคัดกรองโรคตามมาตรการทางสาธารณสุข [ 1 มิ.ย. 2564 ]130
215 กำชับการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต [ 1 มิ.ย. 2564 ]131
216 ขอส่งตัวอย่างแบบเสนอโครงการการจัดระบบรับ-ส่ง ประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 [ 31 พ.ค. 2564 ]132
217 แนะนำบริษัททีเอสเอ็น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด [ 28 พ.ค. 2564 ]149
218 ขอสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 28 พ.ค. 2564 ]149
219 รายงานเส้นทางที่มีการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัด [ 27 พ.ค. 2564 ]126
220 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกปี 2564 (Desertification & Drought Day) ภายใต้แนวคิด "Restoration Land Recovery" ฟื้นฟูปฐพี ฟื้นชีวีที่มั่นคบง เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากผลกระทบการเปล [ 27 พ.ค. 2564 ]148
221 แจ้งผลการประชุมของ คปก.ศบค. เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายใต้ข้อกำหนดออกตาความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [ 27 พ.ค. 2564 ]111
222 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 27 พ.ค. 2564 ]118
223 ขอความร่วมมือปชการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 27 พ.ค. 2564 ]109
224 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ/นำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบและสุราแบบบูรณาการ best practice ของภาคีเครือข่ายในระดับส่วนกลางและการดำเนินงานในระดับจังหวัด [ 25 พ.ค. 2564 ]121
225 ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ค. 2564 ]124
226 มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]112
227 ขอความร่วมือตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (สถานที่จำหน่ายอาหาร) [ 24 พ.ค. 2564 ]115
228 แต่งตั้งคณะทำงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ( Clusters ) ของอปท. จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 20 พ.ค. 2564 ]116
229 การควบคุมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID19) โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 20 พ.ค. 2564 ]113
230 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]121
231 โครงการช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID 19 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ [ 18 พ.ค. 2564 ]122
232 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) [ 18 พ.ค. 2564 ]115
233 การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]116
234 ซักซ้อมการเตรียมการและดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Cohort ward) [ 18 พ.ค. 2564 ]118
235 การรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 14 พ.ค. 2564 ]114
236 ส่งสรุปรายงานโรคติดต่อประจำเดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]116
237 ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปภ.-ศบค.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และ 1-2 พฤษภาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]119
238 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรและประกาศกระทรวงทรัพยากรฑรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่ง [ 12 พ.ค. 2564 ]114
239 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรและประกาศกระทรวงทรัพยากรฑรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่ง [ 12 พ.ค. 2564 ]115
240 แจ้งแนวทางการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 12 พ.ค. 2564 ]115
241 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 12 พ.ค. 2564 ]110
242 แจ้งค่าสนับสนุนกิจการกำจัดขยะ [ 7 พ.ค. 2564 ]110
243 ส่งข้อมูลการรับ-การจ่ายและเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 6 พ.ค. 2564 ]112
244 การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 21) [ 3 พ.ค. 2564 ]108
245 ใบเสนอราคา [ 3 พ.ค. 2564 ]112
246 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและค่าใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามสามระดับพื้นที่ [ 30 เม.ย. 2564 ]111
247 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของอปท. [ 30 เม.ย. 2564 ]114
248 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 2 ปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]108
249 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]112
250 แนวทางการปฏิบัติการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติกู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่" [ 27 เม.ย. 2564 ]108
251 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวัน้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]114
252 แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ประกอบการกระทำการทุจริตในโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" [ 23 เม.ย. 2564 ]108
253 ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปภ.-ศบค.) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]114
254 ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปภ.-ศบค.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]110
255 ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปภ.-ศบค.) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]107
256 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของอปท.รายปี (มฟ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]111
257 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของอปท. [ 22 เม.ย. 2564 ]111
258 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ งวดที่ 1 [ 22 เม.ย. 2564 ]112
259 มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควมคุมโรค Covid -19 [ 21 เม.ย. 2564 ]113
260 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]109
261 ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยุ่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการร่วมกันกับ อปท. ผ่าน Video Conference ครั้งที่ 3 [ 21 เม.ย. 2564 ]114
262 ส่งสรุปรายงานโรคติดต่อประจำเดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]113
263 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผามูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ [ 19 เม.ย. 2564 ]112
264 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงแรมสถานที่พักที่ไม่พ้นโรงแรมและสถานที่พักได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่ง หัวหน้าคสช.ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 16 เม.ย. 2564 ]114
265 การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) ข้อ 11 [ 16 เม.ย. 2564 ]112
266 ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปภ.-ศบค.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]110
267 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนโ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 16 เม.ย. 2564 ]115
268 แจ้งแผนนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชาติระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.)จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 8 เม.ย. 2564 ]121
269 มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]108
270 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]117
271 ประกาศของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]108
272 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 5 เม.ย. 2564 ]112
273 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]113
274 การกำกับดูแลและกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 2 เม.ย. 2564 ]118
275 การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย [ 1 เม.ย. 2564 ]112
276 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท." [ 31 มี.ค. 2564 ]111
277 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการออกเยี่ยมเสริงพลังทีมพี่เลี้ยงกองทุน(กปท)ระดับจังหวัด [ 29 มี.ค. 2564 ]111
278 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี [ 29 มี.ค. 2564 ]114
279 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี [ 22 มี.ค. 2564 ]118
280 การกำกับดูแลและกำชับการปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรค [ 19 มี.ค. 2564 ]113
281 บันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 19 มี.ค. 2564 ]118
282 ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัวต์ปีก [ 18 มี.ค. 2564 ]106
283 ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัวต์ปีก [ 18 มี.ค. 2564 ]120
284 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรฐานควบคุมฝุ่นละออง ลดมลพิษทางอากาศ [ 15 มี.ค. 2564 ]128
285 ซักซ้อมการบันทึกข้อมูลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง [ 12 มี.ค. 2564 ]115
286 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]131
287 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]137
288 ส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ [ 10 มี.ค. 2564 ]120
289 ขอสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 4 มี.ค. 2564 ]112
290 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชน และกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล [ 4 มี.ค. 2564 ]112
291 ประกาศของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]124
292 แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ 3 มี.ค. 2564 ]118
293 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี [ 3 มี.ค. 2564 ]141
294 การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ "เราชนะ" [ 2 มี.ค. 2564 ]114
295 ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล [ 2 มี.ค. 2564 ]132
296 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปละจัดส่งผู้เข้าอบรม [ 1 มี.ค. 2564 ]130
297 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 25 ก.พ. 2564 ]113
298 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]122
299 ขอสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 19 ก.พ. 2564 ]116
300 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 18 ก.พ. 2564 ]124
301 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่นประจำปี 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]114
302 แนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจโรงแรมตามคำสั่งคสช.ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 18 ก.พ. 2564 ]113
303 ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปภ.-ศบค.) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]119
304 ข้อสั่งการใในคราวประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อำเภอแม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 และจ.สมุทปราการ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64 [ 16 ก.พ. 2564 ]111
305 การบันจทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]119
306 การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 [ 16 ก.พ. 2564 ]112
307 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "องค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่" [ 10 ก.พ. 2564 ]117
308 ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]133
309 แจ้งค่าสนับสนุนกิจการกำจัดขยะ [ 10 ก.พ. 2564 ]116
310 ส่งสรุปรายงานโรคติดต่อประจำเดือน [ 9 ก.พ. 2564 ]112
311 ขอเชิญสมัครการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) [ 9 ก.พ. 2564 ]117
312 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]115
313 การรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]112
314 ขอส่งแนวทางการปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 5 ก.พ. 2564 ]116
315 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 18 ) ประกาศลงวันที่ 29 มกราคม 2564 และคำสั่งศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]116
316 ส่งเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิก [ 4 ก.พ. 2564 ]110
317 แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 4 ก.พ. 2564 ]112
318 ขอแนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2 [ 2 ก.พ. 2564 ]139
319 ขอส่งรายงานการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี - บางประกงของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 2 ก.พ. 2564 ]121
320 ขอแจ้งแนวทางการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร [ 2 ก.พ. 2564 ]113
321 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2564 ]130
322 การเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกัน (LQ) [ 29 ม.ค. 2564 ]131
323 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ [ 28 ม.ค. 2564 ]131
324 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ [ 28 ม.ค. 2564 ]126
325 ขอจัดส่งคู่มือพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2561-2580 [ 28 ม.ค. 2564 ]144
326 ขอข้อมูลประชากรสุนัขและแมวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]135
327 ไม่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]130
328 ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ((Zero Waste Innovation Contest) [ 26 ม.ค. 2564 ]132
329 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2564 ]160
330 ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และเลือกกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ 30 พ.ย. 542 ]131