องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.5 กองสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 330 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการ Big Cleaning Day จุดพักคอย Community Isolation (CI ) ประจำตำบล [ 14 ม.ค. 2565 ]152
2 ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด 19 [ 14 ม.ค. 2565 ]138
3 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]130
4 ข้อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [ 12 ม.ค. 2565 ]126
5 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศบาลปีใหม่ [ 12 ม.ค. 2565 ]125
6 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ [ 4 ม.ค. 2565 ]130
7 ข้อกำหนดออกตามความใน ม.9 แห่งพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 48 (ฉ.40) วันที่ 12 ธ.ค. 64 [ 21 ธ.ค. 2564 ]133
8 ส่งประกาศ กท.สธ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ฯ [ 21 ธ.ค. 2564 ]129
9 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) และขอเชิญประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)ฯ [ 21 ธ.ค. 2564 ]127
10 ข้อกำหนดออกตามความใน ม.9 แห่งพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 48 (ฉ.40) วันที่ 12 ธ.ค. 64 [ 20 ธ.ค. 2564 ]127
11 ขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่ประชุมห่างไกลให้กับผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน [ 20 ธ.ค. 2564 ]140
12 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 16 ธ.ค. 2564 ]141
13 การฝึกอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพ อปท.ในการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 15 ธ.ค. 2564 ]127
14 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดแบบคำขอใบอนุญาตและแบบหนังสืออื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]127
15 ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก [ 14 ธ.ค. 2564 ]126
16 ประกาศของนายกรมต.โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 [ 14 ธ.ค. 2564 ]133
17 แจ้งค่าสนับสนุนกิจการกำจัดขยะ [ 13 ธ.ค. 2564 ]146
18 แจ้งสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการกำกับแนวทางการกำกับดูแลอาหาที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชากัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) ที่จำหน่ายโดยเครื่องขายอาหารอัตโนมัติ [ 13 ธ.ค. 2564 ]145
19 ส่งสรุปรายงานโรคติดต่อประจำเดือน [ 13 ธ.ค. 2564 ]123
20 การใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ [ 13 ธ.ค. 2564 ]138
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17