องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.5 กองสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการ Big Cleaning Day จุดพักคอย Community Isolation (CI ) ประจำตำบล [ 14 ม.ค. 2565 ]2
2 ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด 19 [ 14 ม.ค. 2565 ]2
3 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]2
4 ข้อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [ 12 ม.ค. 2565 ]4
5 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศบาลปีใหม่ [ 12 ม.ค. 2565 ]4
6 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ [ 4 ม.ค. 2565 ]8
7 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยมเรียนรู้เรื่อง "อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างอื่นแหตุผลฎ และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]0
8 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 30 พ.ย. 2564 ]0
9 การอบรมออนไลน์ชี้แจงการใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 พ.ย. 2564 ]0
10 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรมต. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 24 พ.ย. 2564 ]2
11 การอบรมออนไลน์ชี้แจงการใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 พ.ย. 2564 ]2
12 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 23 พ.ย. 2564 ]2
13 น้ำเสียไหลลงในพื้นที่บ้าน [ 22 พ.ย. 2564 ]2
14 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) และคำสั่งศบค.ที่ 21/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]2
15 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครัง้ที่ 18/2564 วันที่ 12/11/2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]1
16 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 17 /2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]1
17 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการงบกองทุนและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพแก่ชุมชนแก่อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [ 17 พ.ย. 2564 ]1
18 การใช้พื้นที่ทำการอปท.สำหรับติดตั้งแุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Eavironmental Open Data) [ 17 พ.ย. 2564 ]1
19 การใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน Jitasa.care เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์ โควิด 19 [ 17 พ.ย. 2564 ]1
20 สรุปแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ในการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 16 พ.ย. 2564 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16