องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.4 กองการศึกษาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) [ 14 ม.ค. 2565 ]122
2 ติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง [ 12 ม.ค. 2565 ]123
3 วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข [ 12 ม.ค. 2565 ]131
4 ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด [ 21 ธ.ค. 2564 ]149
5 โครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทรัพยากรณ์มนุษย์ (Training for Innovative Creation Skill) [ 21 ธ.ค. 2564 ]126
6 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารรายได้ รายจ่าย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน การพัสดุ และผลการตรวจสอบข้อบกพร่องของสถานศึกษาสงกัดอปท." [ 14 ธ.ค. 2564 ]121
7 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาของ ศพด.โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน" [ 14 ธ.ค. 2564 ]129
8 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี การปรับปรุงบัญชี การทำงบการเงินของหน่วยงานลูก (รร.และศพด.) การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การโอนเงินสินทรัพย์และการจำหน่ายสินทรัพย์ [ 14 ธ.ค. 2564 ]130
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 7 (MU Safe Virtual Workshop 7) [ 7 ธ.ค. 2564 ]135
10 ขอสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มเติม [ 30 พ.ย. 2564 ]147
11 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 26 พ.ย. 2564 ]131
12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัด อปท.ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]122
13 เลื่อนการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบ 100 มียุวกาชาดไทย [ 22 พ.ย. 2564 ]129
14 แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศ฿กษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Excutive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี [ 22 พ.ย. 2564 ]123
15 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับศพด.ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.64) [ 18 พ.ย. 2564 ]147
16 หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความใน ม.9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [ 18 พ.ย. 2564 ]121
17 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภาประจำปี 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]136
18 การสนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ย. 2564 ]132
19 เชิญชวนห้องสมุดจัดแสดงนิทรรศกาลหนังสือ "นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย" และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "อ่านยาใจ ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย" [ 17 พ.ย. 2564 ]128
20 การดำเนินการของศพด. อปท.ภาเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 17 พ.ย. 2564 ]120
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14