องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
1.3 กองช่าง
ข้อมูลทั้งหมด 199 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอถนนคอนกรีตต่อส่วนที่ยังไม่เชื่อมต่อ [ 14 ม.ค. 2565 ]81
2 ซ่อมถนนเชื่อมต่อ 4 จุด พร้อมกันสาดศูนย์เรียนรู้ ม.1 และหลอดไฟแสงสว่างโนนสะอาด-ป่าบง [ 13 ม.ค. 2565 ]80
3 คู่มือทดสอบ การทดสอบคอนกรีตโดยใช้คลื่นอัตรโซนิก การทดสอบหาสนิมในเหล็กงานคอนกรีตการตรวจสอบหาตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต [ 13 ม.ค. 2565 ]79
4 ขอรื้อถอนแทงค์ประปาเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน [ 12 ม.ค. 2565 ]79
5 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน [ 20 ธ.ค. 2564 ]92
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวบคุมอาคาร และกฎหมายกระทรวงควบคุมอาคารที่ประกาศใหม่ เกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต ฯลฯ, แบบคำขออนุญาตใบรับรอง คำสั่ง ฯ [ 14 ธ.ค. 2564 ]79
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ทบทวนแนวทางและวิธีปฏิบัติว่าด้วย หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ การบริหารสัญญาจ้าง รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานด้านช่าง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ฯ [ 14 ธ.ค. 2564 ]85
8 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน [ 13 ธ.ค. 2564 ]79
9 การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด [ 13 ธ.ค. 2564 ]79
10 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]79
11 โครงการเดินสำรวจที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจำปีงบ พ.ศ.2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]80
12 ขอส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคืนให้แก่อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 2 ธ.ค. 2564 ]88
13 ส่งหนังสือเรื่อง "การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร เพื่อต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว [ 1 ธ.ค. 2564 ]79
14 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 30 พ.ย. 2564 ]80
15 การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด [ 30 พ.ย. 2564 ]81
16 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างของอปท ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]80
17 แนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตวินัย) [ 26 พ.ย. 2564 ]79
18 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 220 และที่แก้ไขเพิ่มเติมผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]79
19 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ [ 26 พ.ย. 2564 ]90
20 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม [ 26 พ.ย. 2564 ]86
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10