องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงานจ้างฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง [ 12 เม.ย. 2565 ]56
2 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2565 ]53
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]53
4 กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย [ 5 ม.ค. 2565 ]57
5 รายงานผลการฝึกอบรม [ 13 ต.ค. 2564 ]52
6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]55
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 23 ก.ย. 2564 ]52
8 รายงานการดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบล [ 12 ก.ค. 2564 ]56
9 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 11 มี.ค. 2564 ]194
10 ขอความเห็นชอบอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 มี.ค. 2564 ]179
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ [ 8 ก.พ. 2564 ]198
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ม.ค. 2564 ]179
13 กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย [ 6 ม.ค. 2564 ]184
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2564 ]167
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 กรณีปรับปรุงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 8 ธ.ค. 2563 ]52
16 รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2563 ]191
17 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงานจ้างฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจให้ข้าราชการ รักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง [ 3 พ.ย. 2563 ]191
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2563 ]200
19 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 4 ก.พ. 2563 ]190
20 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]181