องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น


สมรรถนะหลัก

    รายละเอียดข่าว

พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น จัดทำขี้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะอธิบายถึงคำจำกัดความของระดับการแสดงออกของสมรรถนะแต่ล่ะระดับ ตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึง ระดับที่ 5 จะใช้คู่กับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จะเป็นเครื่องมือในการใช้เพื่อทำความตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

    เอกสารประกอบ

สมรรถนะหลัก
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก