องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) [ 4 เม.ย. 2566 ]48
2 ผลการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตาบลดงมูลเหล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]123
3 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]126
4 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]126
5 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]123
6 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]133
7 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]123
8 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริต (มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ) โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเอส [ 26 ก.พ. 2564 ]140
9 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำนักปลัด [ 8 ต.ค. 2563 ]127
10 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง กองคลัง [ 8 ต.ค. 2563 ]134
11 รายงานการดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงการทุจริต กองช่าง [ 8 ต.ค. 2563 ]133
12 รายงานการดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงการทุจริต กองสาธารณสุข [ 8 ต.ค. 2563 ]129
13 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา [ 8 ต.ค. 2563 ]126
14 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]127