องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 5 ม.ค. 2564 ]76
2 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 4 พ.ย. 2563 ]87
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงาน ให้ข้าราชการและพน้กงานจ้าง ฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจให้ข้าราชการรักษาการแทนและรักษาการในตำแหน่ง [ 12 มี.ค. 2563 ]105
4 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (คะแนนรวม 5 ด้าน) จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 5 ก.ย. 2562 ]103
5 [ 23 ส.ค. 2562 ]104
6 คำสังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงานจ้างฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจให้ข้าราชการรักษาการแทนและรักษาการในตำแหน่ง [ 6 มิ.ย. 2562 ]103
7 คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [ 30 เม.ย. 2562 ]94
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งจำนวน 2 อัตรา [ 28 ธ.ค. 2561 ]112
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 ต.ค. 2561 ]104
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 [ 29 มี.ค. 2561 ]115
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2560 ]121
12 เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (KM) [ 18 ต.ค. 2559 ]104
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) [ 18 ส.ค. 2559 ]97
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 ก.ค. 2559 ]107
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล [ 1 ก.ค. 2559 ]98
16 รักษาราชการแทน [ 18 พ.ค. 2559 ]103
17 บริหารงานบุคคล - ประชาสัมพันธ์ รับ-โอนย้าย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 20 เม.ย. 2559 ]95
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 เฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 [ 4 เม.ย. 2559 ]108
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส [ 13 ม.ค. 2559 ]100
20 มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน มอบอำนาจรักษาราชการแทน [ 13 ม.ค. 2559 ]107