องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย

โครงการบ้านสุขสบายตำบลดงมูลเหล็ก

โครงการบ้านสุขสบายตำบลดงมูลเหล็กจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยในพื้นที่ ที่เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ไม่ทั่วถึง โดยปัญหาของผู้ป่วยส่วนใหญ่ มักขาดการบริการด้านการฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง ทำให้การฟื้นฟูร่างกายไม่ต่อเนื่อง กล้ามเนื้ออ่อนแรงคงที่ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้โดยการตั้งศูนย์ “บ้านสุขสบาย” ขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเกิดผลดีต่อประชาชนในพื้นที่


 

            โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบ้านสุขสบายมีดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ ผู้มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อได้รับการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้านกล้ามเนื้อของผู้ป่วยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น

ทีมสหวิชาชีพในการฟื้นฟูด้านร่างกาย

1. ทีมนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

2. แพทย์ /พยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

 

เวลาเปิดให้บริการ   เวลา 09.00 – 15.00 น. (ช่วงพักกลางวัน 12.00 – 13.00)


 

หมายเหตุในการรับบริการ

            ผู้รับบริการบ้านสุขสบาย ต้องมีอาการเจ็บป่วยด้านร่างกาย เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตัน หรือผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อ แขน ขาลีบ