องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
  นางสาวจิราวรรณ ศิริศุณ  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
 
นางสาวจิราวรรณ ศิริศุณ นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศิริ นางสาวชลดา พงษ์สะพัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
นางสาวสาวิณี หมวกยม
นางสาวนริศรา  เพชรบูรณิน นายฉลาด เผือกพงษ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับรถขยะ
   
 
นายภูษิต  เพชรบูรณิน
 
นายสมัคร ติ่งบุญ
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานขับรถขยะ