องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     
  นายสามิตร  คงอยู่  
  ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
 
  นางสาวจิราวรรณ ศิริศุณ
 
   เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
นางสาวจิราวรรณ ศิริศุณ นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศิริ นางสาวชลดา พงษ์สะพัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
นายธนกฤต  คงอยู่ นางสาวสาวิณี หมวกยม นายฉลาด เผือกพงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถขยะ
 
   
นางสาวนริศรา  เพชรบูรณิน นายภูษิต  เพชรบูรณิน
นายสมัคร ติ่งบุญ
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถขยะ
พนักงานขับรถขยะ