องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
  นางสาวจิราวรรณ ด้วงป่วน  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
 

นางสาวจิราวรรณ ด้วงป่วน
นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศิริ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปฏิบัติงาน


นางสาวชลดา พงษ์สะพัง นางสาวสาวิณี หมวกยม นายธนกฤต  คงอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข คนงาน ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
   
นายภูษิต  เพชรบูรณิน
นางสาวนริศรา  เพชรบูรณิน
พนักงานประจำรถขยะ คนงาน พนักงานขับรถขยะ
   

 
ว่าง
 
พนักงานขับรถขยะ