องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
  นางสาวจิราวรรณ ศิริศุณ  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
 

นางสาวจิราวรรณ ศิริศุณ
นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศิริ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปฏิบัติงาน

นางสาวชลดา พงษ์สะพัง นางสาวสาวิณี หมวกยม นางสาวนริศรา  เพชรบูรณิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
นายภูษิต  เพชรบูรณิน
 นายฉลาด เผือกพงษ์ นายสมัคร ติ่งบุญ
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานขับรถขยะ พนักงานขับรถขยะ