องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

  หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 
  นายสามิตร  คงอยู่  
   ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 

 087-3111620
     
  นางอรวรรณ  พานทองคำ  
    รองปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 

 089-4616147
 
 
 
นางอภิสรา  ปวงแก้ว
นางกอบแก้ว  กั้วสิทธิ์
นายปรีชา  เที่ยงเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 091-8388559  091-8369082  091-8380603
     
  นางพิราพร เสตา นางสาวจิราวรรณ ศิริศุณ  
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 081-7864761  080-5138922