องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

  หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 
  ว่าง  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 

-
     
  นางอรวรรณ  พานทองคำ  
    รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

 089-4616147
 
 
 
นางอภิสรา  ปวงแก้ว
นางกอบแก้ว  กั้วสิทธิ์
นายปรีชา  เที่ยงเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 091-8388559  091-8369082  091-8380603
   
 
  นางพิราพร เสตา
นางสาวจิราวรรณ ศิริศุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 และสิ่งแวดล้อม
 081-7864761
 080-5138922