องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ

1.  ตำบลดงมูลเหล็ก  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  มีหมู่บ้านทั้งหมด  จำนวน  11 หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านดงมูลเหล็ก

หมู่ที่  2  บ้านดงมูลเหล็ก

หมู่ที่  3  บ้านคลองบง

หมู่ที่  4  บ้านดงมูลเหล็ก

หมู่ที่  5  บ้านโนนตะแบก

หมู่ที่  6  บ้านท่ากกตาล

หมู่ที่  7  บ้านลำป่าสักมูล

หมู่ที่  8  บ้านโนนสะอาด

หมู่ที่  9  บ้านลำป่าสักเหนือ

หมู่ที่  10 บ้านลำป่าสัก

หมู่ที่  11 บ้านท่ากกตาล

โดยตำบลดงมูลเหล็ก  มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  คือ

ทิศเหนือ                   จดตำบลท่าพล หมู่ 9  ตำบลช้างตะลูด (อ.หล่มสัก) หมู่ 3

ทิศใต้                       จดตำบลนาป่า หมู่ 10

ทิศตะวันออก              จดตำบลบ้านโคก หมู่ 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 และหมู่ 14

ทิศตะวันตก                จดตำบลนางั่ว หมู่ 1, 2, 6, 7, 10 และหมู่ 13  

จดตำบลสะเดียง  หมู่ 1, 3 และ หมู่ 4

2.  ตำบลดงมูลเหล็กมีเนื้อที่ประมาณ  117  ตารางกิโลเมตร

3.  ภูมิประเทศ

ตำบลดงมูลเหล็กส่วนใหญ่มีพื้นที่สภาพเป็นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองขนาดเล็กหลายสายไหลผ่าน

พื้นที่ในหลายหมู่บ้าน  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ริมแม่น้ำป่าสัก  ได้แก่  6,7,9,10,11 

4.  ประชากร

ตำบลดงมูลเหล็ก  มีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งหมด  9,590  คน 

แบ่งเป็นชาย  4,669  คน    หญิง มี  4,8615  คน    มี  3,303  ครัวเรือน   แยกเป็น


5. สภาพทางเศรษฐกิจ

          อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลดงมูลเหล็กประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการทำนาเป็นอาชีพหลักโดยคิดเป็นประมาณ  17,807  ไร่   ของพื้นที่ทั้งหมด  รองลงมามีการปลูกพืชผัก  เช่น  หอมแบ่ง  และพืชไร่  เช่น  ถั่วเขียว แยกเป็น


          1. หน่วยเขตธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

-  ธนาคาร                 -         แห่ง

-  โรงแรม                  -         แห่ง

-  ปั้มน้ำมันและก๊าซ      20      แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม    -         แห่ง

-  โรงสี                     6        แห่ง

6. สภาพทางการสังคม

          1. การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา                                         5        แห่ง

-  โรงเรียน  (ขยายโอกาส)                                      1        แห่ง

-  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                           -         แห่ง

-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                                       -         แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน       4       แห่ง

ฯลฯ

          2. สถาบันและองค์กรศาสนา

-  วัด/สำนักสงฆ์                                                 9        แห่ง

-  มัสยิด                                                           -         แห่ง

-  ศาลเจ้า                                                        1        แห่ง

-  โบสถ์                                                          -         แห่ง

ฯลฯ

          3. สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลของรัฐขนาดส่งเสริมสุขภาพชุมชน              1        แห่ง

-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                          -         แห่ง

-  สถานพยาบาลเอกชน                                         7        แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมน้ำราด  ร้อยละ                       100     %

ฯลฯ

          4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ป้อมยามรักษาความปลอดภัย                                1        แห่ง

-  สถานีดับเพลิง                                                 -         แห่ง 

7. การบริการพื้นฐาน

               7.1. การคมนาคม

     การคมนาคม  ระหว่างตำบลดงมูลเหล็ก  ไปยังอำเภอหรือตัวเมือง  มีถนนสายหลัก  5  สาย

1.       สายบ้านโนนตะแบก-อำเภอเมือง  ระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร

2.       สายลำป่าสักมูลผ่านบ้านนา-อำเภอเมือง  เป็นระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร

3.       สายดงมูลเหล็กผ่านถนนโยธาธิการ-อำเภอเมือง  เป็นระยะทางประมาณ 7  กิโลเมตร

4.       สายดงมูลเหล็ก-ห้วยใหญ่-อำเภอเมือง  ระยะทางประมาณ  9  กิโลเมตร

5.       สายจาก ม.10 ตำบลดงมูลเหล็กผ่านตำบลสะเดียง  (บ้านไร่เหนือ)  ระยะทางประมาณ  7 กม.

               7.2. การโทรคมนาคม

          -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                    -         แห่ง

          -   สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                                     -         แห่ง

          -  โทรศัพท์สาธารณะ                                           10      แห่ง

               7.3. การไฟฟ้า

          -  ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทั้ง  3,055  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 100

               7.4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

          -  ลำน้ำ ,  ลำห้วย                                              19      แห่ง

          -  บึง ,  หนองและอื่น ๆ                                        20      แห่ง

               7.5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          -  ฝาย                                                           16      แห่ง

          -  บ่อน้ำตื้น                                                      94      แห่ง

          -  บ่อโยก                                                            113 แห่ง

          -  ประปา                                                           6     แห่ง

          -  อื่น ๆ                                                             -      แห่ง

8. ข้อมูลอื่น ๆ

               8.1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

               8.2. มวลชนจัดตั้ง

          -  ลูกเสือชาวบ้าน  4  รุ่น                                       480     คน

          -  ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น (ทสปช.)                      77      คน

          -   กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ-รุ่น                       -         คน

          -  อ.พ.ป.(ม.1-ม.11)                                             229     คน

          -  อื่น ๆ                                                              -         คน