องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   
 
   
  นางพิราพร เสตา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

 
   
 
นางสาวเกวลี  ดีโส
นางสาวสุกัญญา  ยงยุทธวิชัย
ครู (คศ.2) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 
นางสาวเกวลี  ดีโส
นางกัลยา ก้อนทอง 
นายวสันต์ พรมเมือง
ครู (คศ.2)
ครู (คศ.2) ครู (คศ.1)
 
 
นายจีรวิชญ์   ก้อนทอง นางราตรี    แผนที่  น.ส.สุพิชญา  ป้องปิด
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
นางสาวรมย์ชลี เพชรบูรณิน นางวันวิสา รัชตจำรุญ นส.สุดารัตน์  หนูคำ
คนงาน ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
 
นางฉวีวรรณ  ดวนใหญ่ นางสาวเพ็ญโฉม  ทุมทา นายอนุสรณ์  สังข์นาค
คนงาน คนงาน คนงาน
 
 
ว่าง
 นายเกียรติศักดิ์  เอี่ยมมา  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน