องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   
 
   
  นางพิราพร เสตา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

 
     
 
 

 
น.ส.เกวลี ดีโส
นางกัลยา ก้อนทอง 
นายวสันต์ พรมเมือง
ครู คศ.2
ครู คศ.2 ครู คศ.1
 
 
นายจีรวิชญ์   ก้อนทอง นางราตรี    แผนที่  น.ส.สุพิชญา  ป้องปิด
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
นางสาวรมย์ชลี เพชรบูรณิน นางวันวิสา รัชตจำรุญ นส.สุดารัตน์  หนูคำ
คนงานทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
 
นางฉวีวรรณ  ดวนใหญ่ นายเกียรติศักดิ์  เอี่ยมมา
นายอนุสรณ์  สังข์นาค
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
   

นายวงศธร  มุกดาเนตร
 

คนงานทั่วไป