องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองช่าง


  กองช่าง  
   
 

นายสมศักดิ์  เพ็งเพชร

  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
 
นายปรีชา  เที่ยงเรือง 
  นายช่างโยธา อาวุโส

 
 นายสิทธิ์ธัญญ์ ศักดิ์เคหะ นายจาตุรงค์  ปราโมทย์  น.ส.เจนจิรา    จักแพง
คนงาน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  คนงาน
     
   นางสาวพรทิพย์  เมืองแสน
 
  คนงาน