องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองช่าง


  กองช่าง  
 
 

นายปรีชา  เที่ยงเรือง
  นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
 
 
 
   
 
 
นายปรีชา  เที่ยงเรือง 
  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 
 นายสิทธิ์ธัญญ์ ศักดิ์เคหะ นายจาตุรงค์  ปราโมทย์  น.ส.เจนจิรา    จักแพง
คนงานทั่วไป 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  คนงานทั่วไป