องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองคลัง

  กองคลัง     
 
  นางกอบแก้ว  กั้วสิทธิ์  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
นางอำไพ ขำยวง นางสาววิภา  ลุนริลา นางวันเพ็ญ เที่ยงเรือง
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
   
 นางสุภาพร คำดี
นางสาวธารารัตน์   ป่าติ้ว น.ส.ศิวรี แก้วแท้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ