องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองคลัง

  กองคลัง  
     
  นายสามิตร  คงอยู่  
  ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
   
 
  นางกอบแก้ว  กั้วสิทธิ์  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
นางอำไพ ขำยวง นางสาววิภา  ลุนริลา นางวันเพ็ญ เที่ยงเรือง
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
   
 นางสุภาพร คำดี
นางสาวธารารัตน์   ป่าติ้ว น.ส.ศิวรี แก้วแท้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ