องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
สำนักปลัด

  สำนักปลัด  
     
  ว่าง  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
     
  นางอรวรรณ  พานทองคำ  

 รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
   
 
  นางอภิสรา  ปวงแก้ว  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
นางวราพร  ทองสุก สิบเอกนิติศาสตร์ เหง้าสารี น.ส.ฐิตินาถ  ชาติไทย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
พิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม
     
 นายธนกฤต  อุดสังข์ นางกรณิกา ประชากรพิทักษ์ นายนันทวัฒน์  ทาชาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ

 นายแดนชัย คำดี
นางภัทราพร วุฒิธนูทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
   
 นางสาวนันธิดา  แก้วใบ    นางสาวธีรนุช ก้อนทอง  นายวิฑูรย์  ยาโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายบุญฤทธิ์    ภมร นายพัชรพนธ์  ยอดและ
นางสาวเกวลี  มุกดาเนตร
 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
   
นางสาววลัยกร ทรัพย์ประเสริฐ นางสาววันวิสา เนียมหอม นายคำรณ เพชระบูรณิน
คนงาน คนงาน คนงาน
นายกรพชณิชคุณ  กัณฐมณีโกศล
นายเพชร  นักระบำ นายบุญเลิศ มาดี
พนักงานขับรถกระเช้า พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
นายนันธวัจน์ ทัดช่อม่วง นายณัฐพล เอี่ยมป้อ นายฉลวย มาเพชร
พนักงานดับเพลิง คนงาน
คนงาน
 
 
นางสาวอัญชลี  ดวงจินดา
นายนัสนรินทร์  ขุนลา นายนรงค์ ยะกับ
คนงาน คนงาน
คนงาน

นางสาวศิระประภา  ขวัญอยู่

นายวีรพัฒน์  โทนแก้ว
คนงาน
คนงาน