องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

** การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
** การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ
** การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2559