องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2561