องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2561