องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 11 มี.ค. 2564 ]36
2 ขอความเห็นชอบอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 มี.ค. 2564 ]36
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ [ 8 ก.พ. 2564 ]40
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ม.ค. 2564 ]38
5 กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย [ 6 ม.ค. 2564 ]28
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2564 ]28
7 รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2563 ]35
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงานจ้างฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจให้ข้าราชการ รักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง [ 3 พ.ย. 2563 ]35
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2563 ]37
10 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 4 ก.พ. 2563 ]34
 
หน้า 1|2