องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 5 ม.ค. 2564 ]27
2 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 4 พ.ย. 2563 ]30
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงาน ให้ข้าราชการและพน้กงานจ้าง ฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจให้ข้าราชการรักษาการแทนและรักษาการในตำแหน่ง [ 12 มี.ค. 2563 ]38
4 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (คะแนนรวม 5 ด้าน) จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 5 ก.ย. 2562 ]32
5 [ 23 ส.ค. 2562 ]32
6 คำสังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและพนักงานจ้างฯ ตามตำแหน่งหน้าที่และมอบอำนาจให้ข้าราชการรักษาการแทนและรักษาการในตำแหน่ง [ 6 มิ.ย. 2562 ]31
7 คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [ 30 เม.ย. 2562 ]30
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งจำนวน 2 อัตรา [ 28 ธ.ค. 2561 ]32
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 ต.ค. 2561 ]32
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 [ 29 มี.ค. 2561 ]30
 
หน้า 1|2