องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจกับประชาชน และฝึกการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยเบื่องต้น


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัด โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจกับประชาชน และฝึกการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยเบื่องต้น