องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชีบูรณ์


วันที่ 6 กันยายน 2562 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดย นายเสรี หอมเกสร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดโครงการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุก เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดเงื่อนไขและภาระต่าง ๆ ในการขอรับการบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้ง และทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับรู้ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ณองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก