องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


โครงการฝึกชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และสตรี ตำบลดงมูลเหล็ก (ขนมเม็ดขนุน)


องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และสตรี ตำบลดงมูลเหล็ก เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจในตำบลดงมูลเหล็กให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น