องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 


การเซ็นบันทึกข้อตกลงคงามร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก กับ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


การเซ็นบันทึกข้อตกลงคงามร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก กับ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ในการทำโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดงูลเหล็ก วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงูลเหล็ก