กิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจสุขอนามัยเด็กและใส่ใจสุขอนามัยครู

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2566

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566