วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย(ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางฉลอม ศรีดี หมู่ที่ 1 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยข้างคลองไม้แดง(วังตาอ้น) หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่องท่าหิน 3 หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง พช.ถ. ๔๒-๐57 ซอยบ้านคลองบง 9 หมู่ที่ 3 บ้านคลองบง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง พช.ถ. ๔๒-๐57 ซอยบ้านคลองบง 9 หมู่ที่ 3 บ้านคลองบง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง พช.ถ. ๔๒-๐72 ซอยบ้านโนนสะอาด 4 หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง พช.ถ. 42-070 ซอยบ้านโนนตะแบก 8 หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง