วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแก้มลิงห้วยน้ำใส หมู่ที่ 1 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างเทคอนกรีตลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างปรับเกรดถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองลำป่าสักเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านลำป่าสักเหนือ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ. 42-097 สายทางดงมูลเหล็ก 11 หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยวังตาอ้น หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยวังตาอ้น 1 หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(Box Culvert) เหมืองคลองลำป่าสักเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านลำป่าสักเหนือ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง