วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านคลองบง 5 หมู่ที่ 3 บ้านคลองบง กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ตามแปบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 1 ? 11 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ? 11 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ? 11 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ปริมาณงานลูกรังทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,860.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในตำบลดงมูลเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างที่ปรึกษาจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย บ้านท่ากกตาล 3 หมู่ที่ 11 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 4.00-6.00 เมตร ยาว 1,596 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,686 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายใน 11 หมู่บ้าน ตำบลดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินและดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง