องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
หนังสือราชการ
 
1.1 สำนักปลัด
1.2 กองคลัง
1.3 กองช่าง
1.4 กองการศึกษาฯ
1.5 กองสาธารณสุข
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
  หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 
  นายสามิตร  คงอยู่  
   ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 

 087-3111620
     
  นางอรวรรณ  พานทองคำ  
    รองปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 

 089-4616147
 
 
 
นางอภิสรา  ปวงแก้ว
นางกอบแก้ว  กั้วสิทธิ์
นายปรีชา  เที่ยงเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 091-8388559  091-8369082  091-8380603
     
  นางพิราพร เสตา นางสาวจิราวรรณ ศิริศุณ  
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 081-7864761  080-5138922