องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
หนังสือราชการ
 
1.1 สำนักปลัด
1.2 กองคลัง
1.3 กองช่าง
1.4 กองการศึกษาฯ
1.5 กองสาธารณสุข
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
     
  นายสามิตร  คงอยู่  
  ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
     
   นางพิราพร เสตา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 

 
น.ส.เกวลี ดีโส
นางกัลยา ก้อนทอง 
นายวสันต์ พรมเมือง
ครู คศ.2
ครู คศ.1 ครู คศ.1
 
 
นายจีรวิชญ์   ก้อนทอง นางราตรี    แผนที่  น.ส.สุพิชญา  ป้องปิด
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 นายสมศักดิ์ เพชรบูรณิน นางสังวาลย์ สงวนภัคร์  นางวันวิสา รัชตจำรุญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป

 
นส.สุดารัตน์  หนูคำ  นางฐิติมา กงจีน นางสาวรมย์ชลี เพชรบูรณิน
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป