องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
หนังสือราชการ
 
1.1 สำนักปลัด
1.2 กองคลัง
1.3 กองช่าง
1.4 กองการศึกษาฯ
1.5 กองสาธารณสุข
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
  กองคลัง  
     
  นายสามิตร  คงอยู่  
  ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
   
 
  นางกอบแก้ว  กั้วสิทธิ์  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
นางอำไพ ขำยวง นางสาววิภา  ลุนริลา นางวันเพ็ญ เที่ยงเรือง
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
   
 นางสุภาพร คำดี
นางสาวธารารัตน์   ป่าติ้ว น.ส.ศิวรี แก้วแท้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ